Doktorandtjänst vid Begripsam AB

Begripsam AB utlyser doktorandtjänst i forskningsprojektet ”Tillgänglig digital design av e-Hälsotjänster”. Doktorandtjänsten innebär anställning vid Begripsam och doktorandregistrering vid antingen Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm eller Högskolan Dalarna i Falun.

Sista ansökningsdag: 2019-04-28

Arbetsbeskrivning

Projekttitel:  Tillgänglig digital design av e-hälsotjänster

Sammanfattning av projektet

Att möjliggöra digital inkludering och minska digitalt utanförskap är viktigt för hållbar välfärd i dagens samhälle. Det finns stora förhoppningar om att e-hälsotjänster ska bidra till ökad tillgänglighet till vård, effektivare resursanvändning och minskade kostnader. Om sådana förhoppningar ska få genomslagskraft krävs att högkonsumenter av vård vill och kan växla från vanlig sjukvård till e-hälsotjänster.

Eftersom människor med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar är högkonsumenter av vård är det viktigt att e-hälsotjänster är ändamålsenligt utformade för dem, men ofta uppfattas tjänsterna som otillgängliga. Vi menar att genom att inkludera människor med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar i designprocessen, kan e-hälsotjänster göras tillgängliga och användbara för alla. För att realisera potentialen i e-hälsa behöver alla aktörsperspektiv: dvs. användar-, design-, sjukvård-, teknik- och policyperspektiven, bidra till att utforma tjänsterna. Användar- och designperspektiven har fram till nu haft ett svagare inflytande än övriga perspektiv i designprocessen.

Detta projekt samlar alla aktörsperspektiv för att genom deltagande metod och samskapande utforma e-hälsotjänster som är tillgängliga och användbara för alla, inklusive för personer med funktionsnedsättningar. Projektet består av tre arbetspaket (WP), med det övergripande målet att etablera en designbaserad kunskapsbas för produktion av tillgängliga e-hälsotjänster.

WP1: State of the Art – Formell och upplevd tillgänglighet i e-hälsotjänster

I WP1 etableras en teoretisk och empirisk kunskapsbas genom en litteraturstudie och kartläggs hur ett urval av dagens e-hälsotjänster uppfyller formella krav på tillgänglighet samt hur samma tjänster upplevs av personer med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar.

WP2: Digital Primärvård – Prototyper för att visualisera design av e-hälsotjänster i primärvård

I WP2 tillämpas ett starkt designfokus med användande av deltagande forskningsmetod och samproduktion, där representanter för aktörsperspektiven bidrar till design av prototyper av tillgängliga e-hälsotjänster.

WP3: Fysisk aktivitet på recept (FaR) – Design och test av en specifik e-hälsotjänst i primärvård

I WP3 kommer en specifik e-hälsotjänst att utvecklas och testas.

Kvalifikationer

Högskoleutbildning med magisterexamen inom relevant ämne och behörig att antas som doktorand. Därutöver är det meriterande med erfarenhet av:

  • Design/designvetenskap och särskilt interaktionsdesign och gränssnittsdesign
  • Tillgänglighet till digitala system för personer med funktionsnedsättningar
  • Universell utformning
  • Funktionsnedsättning och funktionshinder
  • Vårdutvecklingsarbete i primärvård
  • Erfarenhet av att leda vårdutvecklingsprocesser
  • Metoder för patientmedverkan, inkluderande metoder i designprocessen

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Den sökande ska inte vara registrerad doktorand före ansökningstidens utgång. Beslut om tillsättning av tjänsten fattas av forskargruppens doktorandhandledare. Efter rekrytering till tjänsten vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Tjänsten kan påbörjas tidigast 1 september 2019.

Ansökan ska innehålla

  • Personligt brev
  • CV som också styrker behörighet till forskarutbildning
  • Kopia av examensarbete och eventuella publikationer

Fakta

Varaktighet/Arbetstid

Tjänsten medger doktorandstudier på hel- eller deltid fram till doktorsexamen. Tillsvidareanställning. Tjänsten omprövas årligen på basis av vetenskaplig progress i avhandlingsarbetet. Doktoranden ges möjlighet till arbetsplats vid Begripsams kontor i Stockholm men kan om så önskas även delvis arbeta på distans. Lön och andra förmåner under studierna motsvarar sedvanlig avtalad doktorandlönestege.

Lön: Månadslön.

Ansökan

Sök via e-post till info@begripsam.se. Ange referens: Doktorandtjänst.
Sista ansökningsdag: 2019-04-28.

Kontaktpersoner

Catharina Gustavsson, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
e-post: catharina.gustavsson@ltdalarna.se
telefon: 073-081 82 01

Stefan Johansson, Begripsam AB
e-post: stefan.johansson@begripsam.se
telefon: 070-823 10 64

Du kan läsa mer om Fortes utlysning på deras webbplats, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik