Svenskarna med funktionsnedsättning och internet – rapport med fokus på skillnad mellan män och kvinnor

Denna rapport är ett komplement till de tre huvudrapporterna i undersökningen ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”. Vi har tagit fram rapporten med finansiering från Konsumentverket. Rapporten fokuserar på eventuella skillnader mellan män och kvinnor. Det resultat vi kan se i denna undersökning följer i flera fall inte hur det ser ut mellan kvinnor och män i hela befolkningen.

I undersökningen har deltagaren kunnat svara om de är kvinnor (431), män (295) eller om de har en annan könsidentitet (12). De har också kunnat markera att de inte vill ange något kön, vilket ingen deltagare markerade. Dessutom har det helt enkelt gått att hoppa över frågan, vilket 33 personer har gjort. Totalt har 738 personer svarat på frågan om kön.

Vårt material kan brytas ner i ett 30-tal funktionsnedsättningar/ diagnoser och i många av de granskade grupperna är det kvinnor med funktionsnedsättning som använder internet mest och skillnaderna är i flera fall mycket stora. Om det betyder att män med olika funktionsnedsättningar just nu halkar efter eller om det alltid varit dessa skillnader kan vi inte veta då det inte finns några jämförbara undersökningar.

Bilden av att kvinnor använder internet mer än män gäller inte i alla grupper. Det finns några få grupper där bilden är omvänd: Stroke, afasi, blind och gravt synskadad är grupper där vi kan se ett omvänt mönster.

Sammanfattning av grupper med störst skillnad

I denna sammanfattning pekar vi ut några av de fall där skillnaderna mellan kvinnor och män är mycket stora:

 • 64% av kvinnorna med afasi tycker att det är svårt att navigera på internet jämfört  med 30% av männen med afasi. Däremot tycker 50% av männen med afasi att det är svårt att förstå innehåll jämfört med 29% av kvinnorna.
 • 80% av män med dyskalkyli tycker att det är svårt med lösenord jämfört med 41% av kvinnorna.
 • Blinda och gravt synskadade kvinnor upplever betydligt större svårigheter med design och utformning jämfört med män.
 • 80% av blinda kvinnor upplever svårigheter relaterade till deras hjälpmedel jämfört med 50% av männen.
 • 93% av kvinnor med adhd har Facebook jämfört med 71% av männen. 90% av bipolära män har Facebook jämfört med 69% av kvinnorna. 73% av kvinnor som har svårigheter att förstå har Facebook jämfört med 40% av männen i samma grupp.
 • 46% av kvinnor med bipolaritet har en blogg jämfört med 0% av männen.
 • 83% av män med språkstörning köper aldrig biljett till resor via internet jämfört med 44% för kvinnorna. Det är genomgående många fler män än kvinnor som aldrig köper biljetter. Samma mönster kan vi se när det gäller att använda internet för att boka tid till vården.
 • Det är betydligt vanligare att kvinnor betalar räkningar via internet. Förutom i gruppen blinda. Män tycker också att detta är svårare än vad kvinnor tycker. Särskilt svårt är det för män med dyskalkyli, lässvårigheter, svårt att förstå och talsvårigheter.
 • Det är betydligt vanligare att kvinnor e-handlar. Skillnaderna är ofta runt 30 procentenheter. Störst skillnad är inom språkstörning. Där har 72% av kvinnorna e- handlar jämfört med 28% av männen.
 • 44% av kvinnorna med afasi känner sig inte delaktiga i det digitala samhället jämfört med 7% av männen.
 • 94% av kvinnor med språkstörning har tillgång till en smart telefon jämfört med 67% av männen. Överlag har fler kvinnor än män tillgång till smart telefon.
 • Män inom grupperna bipolär, stroke, afasi, dyskalkyli och språkstörning efterfrågar mest hjälpmedel.
 • 100% av män med stroke eller afasi har tillgång till dator i hemmet medan motsvarande siffror för kvinnor är 77 respektive 82. 92% av män med talsvårigheter har tillgång till dator i hemmet jämfört med 64% för kvinnor.
 • 30% av männen med dyskalkyli och 45% av kvinnorna med koncentrationssvårigheter tycker att det är svårt att använda dator. Det är de grupper som tycker att det är svårast att använda dator.
 • 79% av kvinnor med dyslexi har tillgång till surfplatta jämfört med 58% av männen. 46% av blinda kvinnor har tillgång till surfplatta jämfört med 25% av männen.
 • 67% av blinda män tycker det är svårt att använda en surfplatta jämfört med 17% av kvinnorna.

Delrapport med fokus på skillnad mellan män och kvinnor

Undersökningen ”Svenskar med funktionsnedsättning och internet 2017”, Skillnader mellan män och kvinnor, pdf-dokument, öppnas i ny flik