Om oss

Begripsam startade i september 2016 och vi arbetar främst med att göra samhället mer tillgängligt. Framför allt arbetar vi med tillgänglighet för personer med kognitiva svårigheter.

Vi genomför regelbundet tester för att förbättra tillgängligheten för produkter och tjänster, webbplatser, appar, texter och liknande. Men även inom bemötande och fysisk tillgänglighet.

Arbetssätt och metoder

Vårt arbetssätt bygger på olika metoder och på forskning, vi använder metoder som Action Research (aktionsforskning), Participatory Design (deltagande aktionsforskning) och Value Sensitive Design (värdebaserad design).

Förklaring av våra metoder och begrepp

  • Aktionsforskning – syftet med aktionsforskningen är att ha en direkt och omedelbar påverkan på forskningsområde. Eftersom metoden utgår från ett nära samarbete mellan forskaren och deltagare så är det sannolikt att båda parter lär sig något av själva processen under forskningen.
  • Deltagande aktionsforskning –  är en experimentell forskningsmetod för interventioner, utveckling och förändring i och av en praktisk situation. I forskningsprocessen deltar forskare tillsammans med deltagare i utveckling av frågeställning, metod, deltagande och analys för att systematiskt genomföra och utvärdera en förändring. Deltagande aktionsforskning är ett sätt att sammanföra teori och praktik, deltagarna är både drivande av forskningen och objekt i det samma, forskningen ses därför både som ett sätt att öka kunskap och praktikernas medvetenhet.
  • Värdebaserad design – det betyder att vi betonar vikten av att de personer som är berörda av en design också ska ha en röst och ett inflytande i designprocessen. Vi betonar också att design ska bygga på grundläggande värden som inkludering, alla människors lika värde, värdighet, trygghet. Alltså ser vi design som en samhällsförändrande kraft som kan användas för att skapa bättre liv för alla människor.

Begripsam har utvecklat metoder som dels har sin grund i folkbildning och dels har sin grund i evidensbaserad forskning om delaktighet i design-, innovation- och utvecklingsprocesser.

Vi är väl insatta i guidelines och standarder för design samt principerna bakom universell design.

Vi deltar i olika projekt som experter eller projektledare, vi leder workshops, håller föreläsningar och seminarier och genomför användartester.  Genom vårt nära samarbete med föreningen Begripsam kan vi erbjuda ett unikt sätt att genomföra användartester. Vår spetskompetens ligger i kunskap om psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar.

Tillsammans med föreningen Begripsam deltar vi också i standardiseringsarbete både på svensk och internationell nivå.

Mål och vision

Begripsam vill påverka utvecklingen av tjänster och produkter så att de kan användas av alla. Vi utvecklar och tillämpar metoder så att alla, oavsett förmåga, kan vara med och påverka hur produkter och tjänster ska vara utformade.

Vår vision är att kunna bidra till ett samhälle där alla människor kan uppfylla sin fulla potential. Vi bedriver forskning och utveckling i egen regi eller i samverkan med andra som delar vår vision.