DataSmart, ett tillgängligt enkätverktyg

Det övergripande syftet med ett smart och tillgängligt enkätverktyg är att öka möjligheter för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga och inkluderade i samhället. Projektet pågår mellan december 2017 till juni 2019 och finansieras av Vinnova inom ramen för “Smarta beslut inom smarta städer”.

Begripsam kommer att ha ett helhetsansvar för projektet. Projektet kommer att färdigställa ett datainsamlingsverktyg och etablera ett ekosystem för datainsamling där medborgare med olika typer av funktionsnedsättningar kan vara delaktiga i såväl datainsamling som analys av insamlad data.

Målet är att genom att kunna erbjuda bättre statistik och bättre underlag för villkor och förutsättningar som är giltiga för denna del av befolkningen skapa förutsättningar för mer välinformerade beslut om hur den smarta staden kan utvecklas för att vara en smart stad för alla.

Projektteam

I projektet ingår Kungilga Tekniska Högskolan, KTH, Begripsam, och Haja Applikation AB. I nära samarbete med Socialförvaltningen i Stockholms stad, Jobbtorget i Stockholms stad, Verdandi, Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH och  Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Stockholms stad, HSO Stockholms stad,  samt Pensionärernas riksorganisation, PRO.