Resultat och rapporter Svenskarna med funktionsnedsättning och internet, 2017

Vår undersökning av hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet och om de upplever svårigheter är nu klar.

När Statistiska Centralbyrån undersökt detta kommer de fram till att 80 procent av alla med funktionsnedsättning inte tycker att internet är svårt. Vår undersökning ger en mer nyanserad bild.

Vi har fått in svar från nästan 800 personer med olika diagnoser, funktionsnedsättningar och svårigheter. I vår rapport kan vi bryta ner vårt resultat på ett 30-tal olika grupper och på ett antal bakgrundsfaktorer, som ålder, utbildning, sysselsättning och liknande.

Det har resulterat i en huvudrapport och ett stort antal delrapporter. Du hittar samtliga på sidan”Rapporter”.

Rapporter

Rapporter redovisar användning av internet och om internet är svårt. Den andra handlar om smarta telefoner, datorer och surfplattor och den tredje om hjälpmedel.

Undersökningen är finansierad av Post- och telestyrelsen och Konsumentverket och genomförd i samarbete med KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Totalt har 771 personer deltagit i denna omgång. Undersökningen kommer att fortsätta under 2018.

Här kan du ladda ner rapporterna i sin helhet. I huvudrapporterna har vi valt att presentera resultatet som diagram. Om du tycker att diagram är svåra att tolka kan du höra av dig så kan du få motsvarande information som tabeller.

Användning av internet – huvudrapport

Den första rapporten handlar om själv användningen av internet och om internet är svårt. För personer som har angett att de tycker att internet är svårt har vi försökt få en tydligare bild av vad det är som är svårt. Vi har valt ut några viktiga saker som många gör på nätet och fråga om hur dessa fungerar.

Publicerad 2018-02-01, uppdaterad 2018-07-02. Det är tre tabeller gällande uppgifter i gruppen blinda som uppdaterats.

Svenskarna med funktionsnedsättning och internet – Hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet (pdf, öppnas i ny flik)

Smarta telefoner, datorer och surfplattor

Den andra rapporten handlar om de olika apparater som vi oftast använder när vi är ute på nätet. Har personer med olika funktionsnedsättning tillgång till olika apparater och hur tycker de det är att använda dem? Behöver de mer kunskap?

Svenskarna med funktionsnedsättning, rapport om användning av smarta telefoner, datorer och surfplattor, (pdf, öppnas i ny flik)

Hjälpmedel

Den tredje rapporten handlar om hjälpmedel. Har personer med olika funktionsnedsättningar tillgång till de hjälpmedel de behöver? Vilka hjälpmedel och hur är det att använda dessa?

Svenskarna med funktionsnedsättning, rapport om hjälpmedel, (pdf, öppnas i ny flik)

Delrapporter, uppdelade på deltagarnas diagnoser

Nu finns delrapporter för nedanstående grupper. Vi har data från flera grupper men än så länge har vi för få svar för att kunna redovisa resultaten. Vi behöver fler svar från dig som har epilepsi, nedsatt hörsel, är döv eller dövblind, har CP, MS eller Parkinson, Demens och Schizofreni. Gå till sidan Delta i undersökningen och svara på våra frågor.

Ladda ner rapporter uppdelade på diagnoser, samtliga dokument är i pdf och öppnas i ny flik:
ADD
ADHD
Afasi
Autismspektrum
Bipolär
Depression och ångest
Dyskalkyli
Dyslexi
Språkstörning
Stroke
Utvecklingsstörning

Delrapporter, uppdelade på deltagarnas funktionsnedsättningar
Här är resultaten uppdelade på vilka funktionsnedsättningar och svårigheter deltagarna angett.

Ladda ner rapporter uppdelade på funktionsnedsättningar och svårigheter, samtliga dokument är i pdf och öppnas i ny flik:

Blind
Bristande självförtroende
Grav synskada
Koncentrationssvårigheter
Känslig för starka intryck
Lässvårigheter
Minnessvårigheter
Rörelsehinder
Skrivsvårigheter
Social rädsla
Svårt att komma igång eller avsluta saker
Svårt att fokusera
Svårt att förstå
Svårt att lära mig nya saker
Talsvårigheter
Tycker inte att det är svårt att använda internet

Delrapporter, uppdelade på bakgrundsfaktorer

Boende

Bor i bostadsrätt
Bor i hyreslägenhet
Bor i villa
Bor tillsammans med någon som också har funktionsnedsättning
Bor i särskilda boenden
• Bor i stad
Bor i mindre samhälle
Bor på landsbygd

Inkomst
Inkomst 0 till 17 999 kronor per månad
Inkomst 18 000 till 25 000 kronor per månad
Inkomst över 25 000 kronor per månad

Sysselsättning
Aktivitetsersättning
Arbetar
Arbetslös
Daglig verksamhet
Pensionär
Sjukersättning
Sjukskriven
Studerar

Utbildning
Folkhögskola
Grundskola
Gymnasieskola
Grundsärskola
Gymnasiesärskola
Högskola
Yrkeshögskola

Delapport med fokus på skillnad mellan män och kvinnor

Denna rapport är ett komplement till de tre huvudrapporterna i undersökningen “Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”. Vi har tagit fram rapporten med finansiering från Konsumentverket. Rapporten fokuserar på eventuella skillnader mellan män och kvinnor. Det resultat vi kan se i denna undersökning följer i flera fall inte hur det ser ut mellan kvinnor och män i hela befolkningen.

Undersökningen ”Svenskar med funktionsnedsättning och internet 2017”, Skillnader mellan män och kvinnor, pdf-dokument, öppnas i ny flik