Begripsam-modellen

Begripsam-modellen bygger på Deltagande aktionsforskning. Det är en teoretisk modell som innehåller deltagande, aktion och forskning i en sammansatt grupp med olika kompetenser och förmågor.

Deltagande aktionsforskning är en experimentell forskningsmetod för interventioner, utveckling och förändring i och av en praktisk situation.

I forskningsprocessen deltar forskare tillsammans med deltagare i utveckling av frågeställning, metod, deltagande och analys för att systematiskt genomföra och utvärdera en förändring.

Deltagande aktionsforskning är ett sätt att sammanföra teori och praktik. Deltagarna är både drivande av forskningen och objekt i det samma. Forskningen ses därför både som ett sätt att öka kunskap och praktikernas medvetenhet.

All kunskap är lika mycket värd oavsett vilka kompetenser eller erfarenheter man tillför i gruppen.

Några kännetecken

  • Respekt för människors kunskap och deras förmåga att både förstå och hantera komplexa frågor, ett ömsesidigt lärande.
  • Alla blir medforskare, alla är aktiva.
  • Det uttalade målet är att förändra.
  • Vi utgår från vad deltagarna i gruppen vill förändra.