”Personer med funktionsnedsättning” är inte en homogen grupp

När vi analyserar vårt material framstår det tydligt att när vi diskuterar Informations- och kommunikationsteknologi så uppstår stora problem om personer med olika diagnoser, nedsättningar och svårigheter klumpas ihop och redovisas som en grupp i ett statistiskt material. Det som då redovisas blir ett genomsnitt som ofta blir missvisande eller i bästa fall korrekt för vissa grupper.

En viktig slutsats är att undersökningar som redovisar genom betrakta alla personer med olika diagnoser, nedsättningar och svårigheter som en enda grupp redovisar medelvärden som kan vara totalt missvisande för de olika delgrupper som finns men som görs osynliga i en sådan sammanställning.

Stora skillnader mellan olika grupper

Vi kan ta ett exempel för att belysa detta. I undersökningen är det 18.5 procent av alla svarande som säger att de har problem med lösenord. Bryter vi ner detta i delpopulationer så ser vi att 4 procent av personerna med grav synskada har problem med lösenord medan motsvarande siffra för personer med dyskalkyli är 50 procent.

Alla andra delgrupper ligger uppradade som på ett pärlband mellan dessa ytterligheter. Mönstret är detsamma för alla frågor. Det finns alltid vissa grupper som redovisar stora svårigheter och andra som uppvisar mindre. Däremot varierar det kraftig vilka grupper som hamnar i ytterkanterna. Exempelvis har gruppen gravt synskadade personer stora svårigheter med navigation och design.

Svenskarna med funktionsnedsättning och internet, samtliga rapporter, länk till annan sida

Viktor, Inger, Annika och Simon har grupparbete.