DigiJag–för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF)

Syftet är att personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning (IF) ska kunna vara digitala medborgare genom hela livet.

Projekttid: 2018–2021
Finansiär: Arvsfonden
Projektägare: Riksförbundet FUB
Samarbetspartner: Mora folkhögskola. Begripsam och Axess lab.

Begripsam kommer att ansvara för produktion av digitala gränssnitt samt delta i utformningen av deltagarinflytande i designprocessen.

Mål

Efter avslutat projekt ska det finnas:

 • En utvecklad nätbaserad pedagogisk modell som på bästa sätt stödjer personer med måttlig utvecklingsstörning i ett livslångt lärande.
 • En utvecklad en digital lärmiljö som stödjer den pedagogiska modellen och som kan följa personer med måttlig utvecklingsstörning genom hela livet.
 • Den nätpedagogiska modellen ska vara fri för alla att ta del av och använda.
 • En digital plattform som stödjer den nätpedagogiska modellen och som kan användas i alla skolformer och i perspektivet livslångt lärande.
 • En förvaltningsorganisation för pedagogisk modell och plattform.

Målgrupper

Projektet har som primär målgrupp alla personer med måttlig utvecklingsstörning, det vill säga personer som inte kan läsa eller skriva eller som har mycket svag läs- och skrivförmåga.

 • Målgrupp 1–unga vuxna med måttlig utvecklingsstörning
 • Sekundär målgrupp 1–pedagoger och annan personal inom folkbildning, gymnasiesärskola och lärvux
 • Sekundär målgrupp 2–stödpersoner i deltagarnas nära omgivning

Vill du veta mer?

Nordic Accessibility Group ansvarar för försäljning av Digijag. Kontakta Kerstin Gatu eller Michael Kjellberg om du vill veta mer.

E-post:
Kerstin.Gatu@morafhsk.se
micke@midako.se

Här kan du också läsa mer om Digijag, länk till annan webbplats, öppnar ny flik Länk till annan webbplats.

Bakgrund

Projektet bygger på ”Anpassad IT – till digital delaktighet” som har utvecklat en 2-årig distansutbildning vid Mora Folkhögskola. Projektet har bland annat skapat

 • ett utbildningskoncept där anpassad IT, både vad gäller programvaror men också hårdvara och inställningar, på ett för målgruppen nyskapande sätt som har använts som verktyg för att kunna bli digitalt delaktig
 • ett utbildningskoncept med grundämnen som Hälsa, Natur, Kultur och Samhälle som jobbat med tydliggörande pedagogik, multimodala arbetsuppgifter och gemensamma teman på träffarna på skolan
 • en symbolstyrd plattform i deltagarnas datorer som möjliggjort att deltagarna självständigt kan hitta och använda programmen i sin dator
 • ett koncept som innefattar att bo på internat på Mora folkhögskola, något som starkt bidragit till personlig utveckling och ökad självkänsla