DigiKog – Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster

Projektet Digikog har utvecklat metoder för att implementera den nya ISO-standarden om kognitiv tillgänglighet, ISO 21801-1: Cognitive Accessibility – Part 1: General Guidelines.

Projekttid: 2019–2022
Projektägare: Föreningen Begripsam
Finansiär: Arvsfonden

Om projekt DigiKog, med projektets resultat, rekommendationer, slutseminarium

Utvecklingsarbetet utgick bland annat från Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, universell utformning och etablerade principer för tillgänglighet.

Öka kännedom om standarden

En viktig del i projektet var att öka kännedomen om standarden bland personer med funktionsnedsättning samt hos ideella, offentliga och kommersiella aktörer, såväl i egenskap av beställare som av leverantörer av varor och tjänster. Tillsammans med dessa parter tog vi fram verktyg för användning av standarden, genom att digitala produkter och tjänster testats och kravställningar utformats. Arbetet skedde bland annat genom utbildningar och workshops och presenteras i illustrerade handledningar och filmer.

Allt material är gratis

Standarden översattes till svenska och material om standarden, hur den kan tolkas, testas och tillämpas gjordes fritt tillgänglig för alla.

Genom det gemensamma arbetet med olika nyckelaktörer har kunskaperna ökats, metoder tillhandahållits och standarden gjorts mer känd, accepterad och använd.

Projektet lever vidare och sprids via föreningens och samverkansparternas verksamheter. Den som önskar utbildning och stöd i att använda standarden kan köpa dessa tjänster av Begripsam AB.

Resultat från Digikog

Allt material finns på föreningen Begripsams webbplats och är gratis för alla att använda.

Resultat, rekommendationer från DigiKog, länk