Forskningsprojekt om Covid 19

Projektet ska undersöka om informationen om Covid-19 pandemin varit och är åtkomlig och begriplig för personer med funktionsnedsättning.

Projekttid: 2020–2022
Projektägare: Centrum för Klinisk Forskning i Dalarna (CKF)
Samarbetspartner: Centrum för Klinisk Forskning i Dalarna (CKF), KTH, Begripsam och Certec vid Lunds Universitet.

Förbättra framtida informationsspridning

Den svenska strategin för att hantera Covid-19-pandemin har byggt på att en välinformerad allmänhet förväntas agera utifrån de uppmaningar och den information som förmedlas.

Men har alla medborgare kunnat ta del av informationen? Hur har den fungerat över tid? Har man kunnat hänga med i utvecklingen eller stannade den tillgängliga informationen vid att man ska tvätta händerna? Vad kan bli bättre redan nu under pågående pandemi, och vad kan bli bättre i en framtid?

Genomförande

Metoden är en deskriptiv tvärsnittsstudie med teoretisk grund i deltagande aktionsforskning. Studien baseras på intervjuer och gruppdiskussioner med personer med

 • grav synnedsättning eller blindhet
 • grav hörselnedsättning eller dövhet
 • dövblindhet
 • läs-, skriv- och räknesvårigheter
 • intellektuell funktionsnedsättning
 • afasi
 • kognitiv funktionsnedsättning

Vid fokusgruppdiskussioner och intervjuer samlar vi data om personliga erfarenheter från personer med funktionsnedsättning om hur samhällsinformation under Covid-19 pandemin har fungerat. Därefter diskuterar vi och reflekterar över hur informationen kan förbättras i framtiden.

Vi använder samma semistrukturerade diskussionsunderlag vid både fokusgrupper och individuella intervjuer.

Resultatet presenteras i rapporter och artiklar

Resultatet presenteras i flera olika format, för att kunna möta behovet hos olika målgrupper. Resultatet inkluderar vetenskapliga artiklar, populärvetenskaplig rapport och guidelines.

Vi planerar minst två publikationer:

 1. En populärvetenskaplig rapport i samarbete med MTM. Målgruppen för denna publikation är myndigheter ansvariga för pandemi-information, regioner och kommuner samt intresseorganisationer.
 2. En vetenskaplig publikation i tidskrift med peer review och som open access. Publiceringen sker om möjligt under 2020, eller inledningen av 2021.

Resultatet av studien förväntas även kunna generaliseras till andra situationer då viktig samhällsinformation behöver spridas i befolkningen och då det behövs särskilda insatser för att nå vissa grupper med tillgänglig och begriplig information.

Samarbetspartners och medverkande

Projektansvarig forskare är Catharina Gustavsson, docent i Medicinsk vetenskap, CKF Dalarna. Det övriga teamet består av:

 • Stefan Johansson, teknologie doktor i människa datorinteraktion och tillgänglighetsexpert, KTH och Begripsam.
 • Mia Larsdotter, industridoktorand i rehabiliteringsteknik, Certec Rehabiliteringsteknik och Design vid Lunds Tekniska Högskola.
 • Karin Forsell, expert på tillgänglig information, Begripsam.
 • Per-Olov Hedvall, docent i rehabiliteringsteknik och design, Certec Rehabiliteringsteknik och Design vid Lunds Tekniska Högskola.
 • Sonia Gunnarsdotter, forskningsassistent, Begripsam.