Artikeln publicerades 13 december 2022

Nationellt kompetenscenter förvärvad hjärnskada

Illustration med kugghjul som bildar en lång serie.

Tillsammans med Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft ska vi bygga ett kompetenscenter för förvärvad hjärnskada.

Projekttid: 2021–2024
Finansiär: Arvsfonden
Projektägare: Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Om projektet

Målet är att tillsammans med samarbetspartners etablera ett center som i huvudsak drivs som en digital plattform som på ett ställe samlar

 • relevant kunskap kring förvärvad hjärnskada och dess konsekvenser,
 • målgruppens behov och rättigheter,
 • metoder, vårdprogram och riktlinjer/vägledningar som tas fram nationellt och regionalt.

Begripsams del i projektet

Under projektet kommer Begripsam bland annat att:

 • Introducera metodik och metoder
 • Medverka i att anpassa metodiken till projektets målgrupp
 • Pilottesta aktiviteter
 • Vara bollplank och rådgivare

Vi kommer även att arbeta med projektets digitala plattform.

 • Etablera projektets grafiska profil
 • Utarbeta koncept och design för projektets webbplats
 • Fungera som sammanhållande kravställare för produktion av projektets webbplats
 • Säkerställa att leverantören av webbplatsen uppfyller höga krav på teknisk och kognitiv tillgänglighet

Målgrupp

Projektets huvudsakliga målgrupper år barn, ungdomar, vuxna och äldre med egen förvärvad hjärnskada och deras anhöriga.

 • Centret ska rikta sig till den som lever med förvärvad hjärnskada, lever nära någon, arbetar med någon eller fattar beslut om någon med förvärvad hjärnskada.
 • Centret ska ge information till målgruppen på flera språk, AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) och metoder för tillgänglighetsanpassning utifrån målgruppens behov, till exempel Lättläst och Klarspråk.
 • Centret ska utbilda och sprida information till olika verksamheter i syfte att underlätta kommunikationen och bidra till ett välinformerat och kunskapsbaserat möte mellan personer med förvärvad hjärnskada, dennes anhöriga och den professionelle vårdgivaren/aktören.

För mer information

Kontakta gärna projektledaren Ingela Ljunggren Törnblad,
e-post: ingela.ljunggrentornblad@hjarnkraft.se