Tillgänglig digital design av e-hälsotjänster, CoDeAc - forskningsprojekt

Forskningsprojektet kommer att göra det möjligt att utveckla djupa kunskaper om hur e-hälsotjänster ska utformas för att upplevas som tillgängliga och användbara.

Projekttid: 2019–2023
Projektägare: Centrum för Klinisk Forskning i Dalarna
Finansiär: Forte
Samarbetspartner: KTH, Region Skåne, HSO Skåne och Begripsam.

Vi kallar projektet CoDeAc – Co-design of accessible e-health services – samskapande av tillgängliga eHälsotjänster.

Öka digital inkludering och minska utanförskap

Det finns stora förhoppningar om att e-hälsotjänster ska bidra till ökad tillgänglighet till vård, effektivare resursanvändning och minskade kostnader. Om sådana förhoppningar ska få genomslagskraft krävs att högkonsumenter av vård vill och kan växla från vanlig sjukvård till e-hälsotjänster.

Projektet kommer att inkludera människor med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar i designprocessen. På så sätt kan e-hälsotjänster göras tillgängliga och användbara för alla.

I projektet finns en doktorand: Marika Jonsson på Region Västra Götaland.

Genomförande

I del 1 kommer vi att analysera nuvarande e-hälsotjänster. Hur klarar de kraven på tillgänglighet? Hur upplever användarna att de fungerar?

I del 2 kommer vi att ta fram prototyper som visar hur tjänsterna borde fungera.

I del 3 blir det upp till bevis. Då ska vi bygga en e-hälsotjänst som är avancerad men ändå enkel och tillgänglig. Denna tjänst ska testas på riktigt i den skånska vården.

Mer information

Codeac webbplats, öppnar ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.