Forskningsprojekt om tillgänglig utformning av e-hälsotjänster

Tillsammans med Centrum för klinisk forskning Dalarna, CKF, har vi fått ett forskningsanslag från Forte om 4,5 miljoner. Projektet kommer att handla om e-hälsotjänster i primärvården. Forskningsprojektet kommer att starta innan sommaren och pågå i 3 år.

Projektet ska genomföras i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Region Skåne och HSO Skåne.

Sammanfattning av projektet

Att möjliggöra digital inkludering och minska digitalt utanförskap är viktigt för hållbar välfärd i dagens samhälle. Det finns stora förhoppningar om att e-hälsotjänster ska bidra till ökad tillgänglighet till vård, effektivare resursanvändning och minskade kostnader. Om sådana förhoppningar ska få genomslagskraft krävs att högkonsumenter av vård vill och kan växla från vanlig sjukvård till e-hälsotjänster.

Eftersom människor med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar är högkonsumenter av vård är det viktigt att e-hälsotjänster är ändamålsenligt utformade för dem, men ofta uppfattas tjänsterna som otillgängliga. Vi menar att genom att inkludera människor med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar i designprocessen, kan e-hälsotjänster göras tillgängliga och användbara för alla. För att realisera potentialen i e-hälsa behöver alla aktörsperspektiv: dvs. användar-, design-, sjukvård-, teknik- och policyperspektiven, bidra till att utforma tjänsterna. Användar- och designperspektiven har fram till nu haft ett svagare inflytande än övriga perspektiv i designprocessen.

Detta projekt samlar alla aktörsperspektiv för att genom deltagande metod och samskapande utforma e-hälsotjänster som är tillgängliga och användbara för alla, inklusive för personer med funktionsnedsättningar. Projektet består av tre arbetspaket (WP), med det övergripande målet att etablera en designbaserad kunskapsbas för produktion av tillgängliga e-hälsotjänster.

Kontaktpersoner

Catharina Gustavsson, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
e-post: catharina.gustavsson@ltdalarna.se
telefon: 073-081 82 01

Stefan Johansson, Begripsam AB
e-post: stefan.johansson@begripsam.se
telefon: 070-823 10 64

Nyhet om forskningsprojektet, region Dalarna, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik

Du kan läsa mer om Fortes utlysning, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik