Användarmedverkan och tester

Vi erbjuder workshops med syfte att designers, utvecklare och användare möts; i samtal, utvärderingar, analyser, tester och frågestunder. Vi ger förutsättningar för ett ömsesidigt lärande och en ömsesidig förståelse.

Ett samarbete med oss innebär att vi

  • rekryterar passande testpersoner och intermediatorer
  • förbereder testpersonerna och ge dem förutsättningar att göra testet
  • skapar testuppgifter och testscenarios
  • genomför testet
  • analyserar och rapporterar testresultatet.

Användarmedverkan är grunden i allt vårt arbete. Vi arbetar nära föreningen Begripsam där medlemmarna är experter, med egna erfarenheter och goda kunskaper om tillgänglighet och användbarhet.

Vi har också flera nätverk med experter och organisationer.

Våra metoder

Vi har väl utvecklade metoder för att göra tester både individuellt och i grupp. Metoderna bygger både på vår egen och andras forskning.

Vår egen forskning riktar in sig på inkluderande metoder. Metoder som gör personer med funktionsnedsättningar delaktiga i utvecklingen av produkter och tjänster. Metoderna bygger på

  • Action Research
  • Participatory Design
  • Value Sensitive Design.

Vi jobbar självklart också utifrån gällande guidelines och standarder för design, samt principerna bakom universell design.

Användartester

Vi skiljer på användartester och användarmedverkan. Tester gör vi för att exempelvis reda ut om lösning A är bättre än lösning B. Eller för att se vissa om uppgifter går att lösa på ett tänkt sätt.

Användarmedverkan

Användarmedverkan handlar om att säkerställa att de grundläggande idéerna och koncepten förstår och tar hänsyn till användarnas behov och förutsättningar.

Intermediatorer

I våra aktiviteter använder vi så kallade intermediatorer. En intermediator är en person som ser till att testpersonen har möjlighet att genomföra testet på bästa möjliga sätt. Det innebär bland annat att vid behov påminna, hjälpa personen att komma till och från testlokalen och att skapa trygghet i testsituationen. Även vid digitala tester eller workshoppar finns vi med som intermediatorer.

Kontakt

Kontakta Louise Tengstrand om du vill veta mer!

E-post louise.tengstrand@begripsam.com
Telefon +46 70 147 53 13