Fysisk inventering

Välkommen att göra en fysisk inventering tillsammans med oss. Vi inventerar lokaler och/eller utomhusmiljö.

Vi har lång erfarenhet av att göra inventeringar av den fysiska miljön. Vi har granskat bibliotek, teatrar, kontor, museér, campingplatser och lekparker eller allmänna utemiljöer.

Vi utgår från Plan- och Bygglagen 2010:900 och Boverkets föreskrifter (BFS) med regler för och råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde. Vi har även med perspektiv för kognitiva och psykiska krav.

Du får en skriftlig rapport med förslag på förbättringsåtgärder.

Vi bokar gärna ett muntligt överlämningsmöte vid behov.

Inventeringen

Vi går tillsammans igenom exempelvis:

  • lokalens gemensamma ytor
  • informationsdisk
  • publika toaletter
  • entré
  • trappor/hiss om det finns
  • ljud- och ljusmiljö
  • personalutrymmen

Det är en fördel om en eller flera personer från din organisation är med under inventeringen. Då är det möjligt att diskutera förbättringar på plats.

Kontakt

Kontakta Louise Tengstrand.
E-post louise.tengstrand@begripsam.com
Telefon +46 70 147 53 13

Konsult

Konsult är Tommy Hagström, som är Begripsams expert på fysisk tillgänglighet och bemötande med fokus på kognitiv och psykisk tillgänglighet. Han har lång erfarenhet av att arbeta med rådgivning och inventering av byggd miljö.