DigiKog – Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster

Projektet Digikog ska utveckla metoder för att implementera den nya ISO-standarden om kognitiv tillgänglighet, ISO 21801-1: Cognitive Accessibility – Part 1: General Guidelines.

Projekttid: 2019–2022
Projektägare: Föreningen Begripsam
Finansiär: Arvsfonden

Utvecklingsarbetet utgår bland annat från Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, universell utformning och etablerade principer för tillgänglighet.

Öka kännedom om standarden

En viktig del i projektet är att öka kännedomen om standarden bland personer med funktionsnedsättning samt hos ideella, offentliga och kommersiella aktörer, såväl i egenskap av beställare som av leverantörer av varor och tjänster. Tillsammans med dessa parter ska verktyg för användning av standarden tas fram genom att digitala produkter och tjänster testas och kravställningar utformas. Arbetet sker bland annat genom utbildningar och workshops och presenteras i illustrerade handledningar och filmer.

Allt material blir gratis

Standarden översätts till svenska och material om standarden, hur den kan tolkas, testas och tillämpas görs fritt tillgänglig för alla.Allt material kommer att finnas på föreningen Begripsams webbplats och är gratis för alla att använda. Genom det gemensamma arbetet med olika nyckelaktörer ska kunskaperna ökas, metoder tillhandahållas och standarden göras mer känd, accepterad och använd.

Projektet lever vidare och sprids via föreningens och samverkansparternas verksamheter. Den som önskar utbildning och stöd i att använda standarden kommer även att kunna köpa dessa tjänster av Begripsam AB.