Tre träffar om tillgänglighet

"Tre träffar om tillgänglighet" är vår egen, välprövade metod. Metoden kan användas exempelvis för att lyfta fram tillgänglighetsbrister inom en organisation och för att ta fram riktlinjer för ökad tillgänglighet.

Vi använder den också när vi gör användartester.

Metoden bygger på att vi träffar samma grupp av personer (helst en mix av anställda och ledning/chefer) tre gånger inom loppet av fem – sex veckor.

Mellan träffarna jobbar vi med de förslag och synpunkter som kommit upp och dessa utgör sedan utgångspunkten för nästa möte. På det sättet driver vi processen snabbt fram under en relativt kort tid.

Vi dokumenterar nogsamt resultatet av träffarna och de förslag som kommer fram prioriteras tillsammans med deltagarna.

Oftast är en träff en halvdag, tre timmar.

Kvaliteten på materialet som kommer fram vid fler träffar blir bättre än om man enbart har en träff. Dels då det finns mer tid att samtala och utvärdera och dels då vissa deltagare behöver tid på sig för att ge synpunkter. En annan viktig aspekt är att deltagarna hinner smälta intrycken mellan gångerna, och kan ge mer grundade synpunkter.

Tre träffar om tillgänglighet har utvecklats genom Begripsams olika projekt för deltagande aktionsforskning. Metoden har sin grund dels i folkbildning och dels i evidensbaserad forskning om delaktighet i design-, innovation- och utvecklingsprocesser.

Kontakt

Kontakta Louise Tengstrand.
E-post louise.tengstrand@begripsam.com
Telefon +46 70 147 53 13