Användartester och användarmedverkan

Vi arbetar på flera sätt med användartester. Dels har vi nära arbete med föreningen Begripsam vars medlemmar är så kallade ”extreme users”, med expertkunskaper gällande tillgänglighet och användbarhet. Dels har vi ett brett nätverk bland enskilda individer och organisationer. Vi kan rekrytera alla typer av deltagare men är särskilt inriktade på personer med olika funktionsnedsättningar.

Vi ser till att designers och utvecklare får träffa användare så att ett ömsesidigt lärande och en ömsesidig förståelse kan skapas. Personer som börjar som deltagare i något av våra forskningsprojekt blir ofta permanenta deltagare och experter i våra nya uppdrag och projekt.

Våra metoder

Vi har väl utvecklade metoder för att genomföra en rad olika typer av tester:

 • Individuellt
 • I grupp
 • I samband med medlemsträff i föreningen Begripsam

Metoderna bygger på egen och andras forskning. Vår egen forskning riktar in sig på inkluderande metoder, som ska göra det möjligt för personer med olika typer av funktionsnedsättningar att vara delaktiga i utveckling av produkter och tjänster. Metoderna bygger på Action Research, Participatory Design och Value Sensitive Design. Vi är väl insatta i guidelines och standarder för design samt principerna bakom universell design.

Användartest eller användarmedverkan

Vi skiljer på användartester och användarmedverkan. Tester gör vi för att exempelvis reda ut om lösning A är bättre än lösning B. Eller för att se om användare klarar vissa uppgifter.

Användarmedverkan gör vi för att säkerställa att de grundläggande idéerna och koncepten förstår och tar hänsyn till användarnas behov och förutsättningar.

Tillsammans med vår uppdragsgivare planerar vi ett lämpligt upplägg beroende på uppdragets karaktär och förutsättningar. Vår testledare sätter sig in i materialet tillsammans med projektledaren för uppdraget.

Intermediatorer

I våra aktiviteter använder vi så kallade intermediatorer. En intermediator är en person som ser till att testpersonen har möjlighet att genomföra testet på bästa möjliga sätt. Det innebär bland annat att vid behov påminna, hjälpa personen att komma till och från testlokalen och att skapa trygghet i testsituationen.

I vårt åtagande ingår:

 • Rekrytera testpersoner och i förekommande fall intermediatorer (person som hjälper testperson att kunna genomföra test)
 • Se till att testpersoner är på plats och kan genomföra testet
 • Skapa testuppgifter och testscenarios
 • Genomföra test
 • Analysera och rapportera testresultat

Exempel på kunder som vi genomfört användartester åt

 • Pensionsmyndigheten
 • Unionen
 • Skatteverket
 • Försäkringskassan
 • 1177.se/Inera
 • Lernia