Användartester och användarmedverkan

Användarmedverkan är grunden för Begripsams arbete. Vi arbetar nära föreningen Begripsam där medlemmarna är experter, med egna erfarenheter och goda kunskaper om tillgänglighet och användbarhet.

Vi har också ett nätverk med experter och organisationer.

Syftet är att designers, utvecklare och användare möts; i samtal, utvärderingar, analyser, tester och frågestunder. Vi ger förutsättningar för ett ömsesidigt lärande och en ömsesidig förståelse.

Vårt erbjudande

Ett samarbete med oss innebär att vi

  • rekryterar passande testpersoner och intermediatorer
  • förbereder testpersonerna och ge dem förutsättningar att göra testet
  • skapar testuppgifter och testscenarios
  • genomför testet
  • analyserar och rapporterar testresultatet.

Våra metoder

Vi har väl utvecklade metoder för att göra tester både individuellt och i grupp.  Metoderna bygger både på vår egen och andras forskning.

Vår egen forskning riktar in sig på inkluderande metoder. Metoder som gör personer med funktionsnedsättningar delaktiga i utvecklingen av produkter och tjänster. Metoderna bygger på

  • Action Research
  • Participatory Design
  • Value Sensitive Design.

Vi jobbar självklart också utifrån gällande guidelines och standarder för design, samt principerna bakom universell design.

Användartest eller användarmedverkan

Tillsammans med uppdragsgivaren planerar vi ett lämpligt upplägg, beroende på uppdragets karaktär och förutsättningar. Vår testledare sätter sig in i materialet tillsammans med projektledaren för uppdraget.

Användartester

Vi skiljer på användartester och användarmedverkan. Tester gör vi för att exempelvis reda ut om lösning A är bättre än lösning B. Eller för att se vissa om uppgifter går att lösa på ett tänkt sätt.

Användarmedverkan

Användarmedverkan handlar om att säkerställa att de grundläggande idéerna och koncepten förstår och tar hänsyn till användarnas behov och förutsättningar.

Intermediatorer

I våra aktiviteter använder vi så kallade intermediatorer. En intermediator är en person som ser till att testpersonen har möjlighet att genomföra testet på bästa möjliga sätt. Det innebär bland annat att vid behov påminna, hjälpa personen att komma till och från testlokalen och att skapa trygghet i testsituationen.