Våra metoder och begrepp

  • Aktionsforskning – syftet med aktionsforskningen är att ha en direkt och omedelbar påverkan på forskningsområde. Eftersom metoden utgår från ett nära samarbete mellan forskaren och deltagare så är det sannolikt att båda parter lär sig något av själva processen under forskningen.
  • Deltagande aktionsforskning –  är en experimentell forskningsmetod för interventioner, utveckling och förändring i och av en praktisk situation. I forskningsprocessen deltar forskare tillsammans med deltagare i utveckling av frågeställning, metod, deltagande och analys för att systematiskt genomföra och utvärdera en förändring. Deltagande aktionsforskning är ett sätt att sammanföra teori och praktik, deltagarna är både drivande av forskningen och objekt i det samma, forskningen ses därför både som ett sätt att öka kunskap och praktikernas medvetenhet.
  • Värdebaserad design – det betyder att vi betonar vikten av att de personer som är berörda av en design också ska ha en röst och ett inflytande i designprocessen. Vi betonar också att design ska bygga på grundläggande värden som inkludering, alla människors lika värde, värdighet, trygghet. Alltså ser vi design som en samhällsförändrande kraft som kan användas för att skapa bättre liv för alla människor.