Genomförda aktiviteter

Här berättar vi kort om aktiviteter i DigiKog. De senaste aktiviteterna presenteras överst.

Högskolan i Skövde

15 december 2021 samt 21 januari 2022

På uppdrag av Högskolan i Skövde har vi utvärderat högskolans webbplats.

Skatteverket

1 december 2021

På uppdrag av Skatteverket utvärderade vi verktyget Collaboard.

Föreningen Begripsam

20-21 november 2021

DigiKog genomförde ännu en träff med medlemmarna i föreningen Begripsam.

- Vi gjorde en workshop där vi diskuterade kvaliteten i en samarbetsprocess samt arbetade med en utvärderingsenkät.

- På uppdrag av Högskolan i Skövde utvärderade vi en webbläsar-plugin. Denna plugin syftar till att ge användarna kunskap om hur man skapar säkra lösenord samt varnar för fake news och malware.

- Vi genomförde en workshop där vi diskuterade hur dokument ska utformas för att vara tillgängliga.

- DigiKogs projektledare Kerstin Ivarson Ahlstrand statusrapporterade projektet. Vi fick besök av Helen Edenfur från Skatteverket som informerade om samarbetet mellan deras Praktik i staten och DigiKog.

Skatteverket - Praktik i staten

Den 18 oktober startade Skatteverket en ny omgång av Praktik i staten. Vi har utbildat praktikanter om

 • kognitiv tillgänglighet på webben
 • standarden SS-EN ISO 21801-1:2021 Kognitiv tillgänglighet - Del 1: Allmän vägledning
 • hur man genomför utvärderingar av digitala tjänster och produkter ur ett kognitivt perspektiv.

Konsumentverket

11 oktober 2021

På uppdrag av Konsumentverket utvärderade vi ett webbformulär. Formuläret används av konsumenter för att rapportera in problem med något köp eller vid kontakter med något företag.

Arbetsförmedlingen

29 september 2021

På uppdrag av, och tillsammans med Arbetsförmedlingen utvärderade vi Arbetsförmedlingens playsajt .

Föreningen Begripsam

25-26 september 2021

- I samarbete med projektet CoDeAc genomfördes en workshop. Vi diskuterade hur en sida för att ha koll på alla sina bokade tider bör utformas på 1177.

- I samarbete med Begripsam AB genomfördes en workshop. Syftet var att utvärdera två spel framtagna på uppdrag av Studieförbundet Vuxenskolan. De två spelen handlade dels om vilken politiker som hör till vilket parti, dels på vilken nivå beslut tas angående olika saker vi stöter på i vårt samhälle.

- Vi utvärderade en webbplats framtagen av det arvsfondsfinansierade projektet TK-appen.

- Vi diskuterade hur skyltar ska utformas för att vara tillgängliga.

LaSSe Brukarstödcenter

14 september 2021

DigiKog ombads att för andra gången utvärdera sajten www.allaslikhetinforlagen.se (öppnar i ny flik) Länk till annan webbplats.. Fem personer med egna erfarenheter av kognitiva svårigheter, DigiKogs projektledare och en mötesledare deltog och analyserade, diskuterade och kom med förslag till förbättringar. Från projektet Allas likhet inför lagen deltog två personer.

Techformance

13 september 2021

DigiKog träffade det arvsfondsfinansierade projektet Techformance. Techformance har nu utvecklat en webbplats, techformance.se (öppnar i ny flik). Länk till annan webbplats.

Projektledarna i Techformance bad föreningen Begripsams arvsfondsfinansierade projekt DigiKog om hjälp med att utvärdera webbplatsen. Fem experter med egna erfarenheter av kognitiva svårigheter samt DigiKogs projektledare, plus tre personer från Techformance deltog.

Skatteverket och “Praktik i staten”

DigiKog har sedan i mars 2021 ett omfattande samarbete med Skatteverket och deras användarnätverk rekryterade inom Regeringsuppdrag “Praktik i staten”.

Målet med samarbetet är kunskapsöverföring. Anställda hos Skatteverket ska lära sig att genomföra kvalitativa, användardrivna utvärderingar ur ett kognitivt perspektiv samt dokumentera dessa. Praktikanterna i “Praktik i staten “är personer med främst kognitiva nedsättningar. De ska lära sig att utvärdera digitala tjänster ur ett kognitivt perspektiv.

Inledningsvis handlade det om utbildning kring metoder och standarden ISO 21801-1:2020 Kognitiv tillgänglighet. Efter det har vi utvärderat många av Skatteverkets e-tjänster:

 • Intranätet
 • Särskild inkomstskatt för utlands bosatta (SINK)
 • Flyttanmälan
 • Ombud och behörigheter
 • Bilförmånsberäkning
 • Räkna ut din skatt
 • Söka taxeringsvärde
 • Statistikportal.

Vi har även utvärderat e-tjänsterna Boka tid och Tid till Beslut åt Migrationsverket.
Med på dessa utvärderingar är alltid några av de som designar och utvecklar respektive tjänst.

Arbetsförmedlingen

24 maj och 3 juni 2021

Arbetsförmedlingen utvecklar just nu sin tjänst “Mina sidor”, och bad DigiKog om hjälp att granska fyra olika scenarior i tjänsten.

Sex experter från Begripsam, en projektledare och en mötesledare träffade fyra personer från Arbetsförmedling. Vi diskuterade interna ord, en “påminnelse-checklista”, olika objekts placeringar och flöden, bland annat.

Angered teater

Torsdag 22 april 2021

Fem personer från föreningen Begripsam med egna erfarenheter av kognitiva funktionsnedsättningar träffade fyra representanter från Angereds teater för att diskutera hur teaterns webbplats fungerar. Det blev givande diskussioner och konkreta och synliga förbättringar, då Angereds teater redan under workshopen kunde ändra utifrån de åsikter som kom.

Integritetsskyddsmyndigheten

Torsdagen den 25 mars

DigiKog, tillsammans med inbjudna experter utvärderade en digital guide åt Integritetsskyddsmyndigheten.

Vi utvärderade också delar av webbplatsen imy.se Länk till annan webbplats..

Detta var en uppföljning av tidigare utvärderingar och vi kunde glatt konstatera att de lyssnat på tidigare rekommendationer som vi lämnat. Det var bara några få saker som kunde förbättras ur ett kognitivt perspektiv.

Högskolan i Skövde

Tisdagen den 23 mars

Deltagare från föreningen Begripsam tillsammans med två anställa på Begripsam diskuterade med forskaren Joakim Kävrestad, Högskolan i Skövde om

– hur beter man sig säkert på internet?

– vilken form av stöd personer med kognitiva svårigheter önskar att få?

Föreningen Begripsam, Skatteverket och Försäkringskassan

Lördagen den 20 mars

Utvärdering av den digitala tjänsten “Flytta”, en gemensam tjänst för Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

Utvärdering skedde i samarbete med medlemmarna i föreningen Begripsam, Skatteverket och Försäkringskassan.

Resultatet av utvärderingen var att tjänsten behöver bli mer tillgänglig för personer med kognitiva svårigheter och för personer som inte har svenska som modersmål.

Högskolan i Skövde

2 mars 2021

Forskare hos Högskolan i Skövde har börjat utveckla en webbläsar-plugin för att informera om hur man skapar säkra lösenord och hur man kan agera mer säkert på internet. För att få mer kunskap om tillgänglighet för personer med kognitiva nedsättningar har de bett föreningen Begripsams arvsfondsfinansierade projekt DigiKog om hjälp. Under en workshop gick fyra av föreningen Begripsams experter igenom tjänsten “Skapa säkra lösenord” och analyserade och kommenterade.

Expertgruppen

10 februari 2021

DigiKog:s expertgrupp, som består av projektledningen och representanter från sex olika funktionshinder-organisationer, träffades via Zoom.

Vid mötet gick vi först en runda för att höra om aktuella händelser inom respektive organisationer kopplade till DigiKog. Sedan talade vi om bildstöd. Vi konstaterade bland annat att

 • få använder sig av bildstöd för att förmedla viktig information
 • det är svårt att få in bildstöd i enkäter
 • det kostar pengar att använda standardiserade symboler, så därför tar en del fram egna symboler. Ibland utan att testa dem. Trots att det finns en standard för att utvärdera tillgängliga symboler.
 • vi, dvs projektet DigiKog, Begripsam och de deltagande organisationerna, bör sprida kunskap om varför bildstöd är viktigt och vad bildstöd fyller för funktion.
 • det har förekommit alldeles för lite bildstöd i informationen om pandemin.

Autism och aspergerförbundet

7 januari 2021

DigiKog samarbetar med Autism- och Aspergerförbundet och Metamatrix för att utveckla en tillgänglig ny webbplats.

DigiKog utvärderade delar av konceptet för den nya webbplatsen. Fokus denna gång var distrikts- och föreningssidorna, men diskussionerna handlade också om bland annat den nya färgpaletten.

Myndigheten för tillgängliga medier

11 december

DigiKog genomförde en utvärdering dels av nuvarande tjänsten legimus.se Länk till annan webbplats., dels en prototyp med ny design av legimus.se Länk till annan webbplats.. Med på mötet var tre personer med dyslexi och kognitiva nedsättningar samt representanter från MTM, HiQ Skåne och projektet DigiKog.

Autism- och Asperger-förbundet

23 november och 3 december

DigiKog samarbetar med Autism- och Aspergerförbundet och Metamatrix för att utveckla en tillgänglig ny webbplats åt förbundet.

DigiKog utvärderade delar av konceptet för den nya webbplatsen. Det blev diskussioner om bland annat färger, typsnitt, typografi samt design av navigationen.

Föreningen Begripsam

21 november

I samband med föreningens helgmöte anordnade DigiKog en workshop om färger och hur man använder färger på webben, till exempel för att signalera något eller förstärka ett budskap.

Detta är ett arbete som projektet kommer att fortsätta att arbeta med tillsammans med flera av våra samarbetspartners.

Expertgruppen

18 november – digitalt möte

DigiKog:s expertgrupp, som består av projektledningen och representanter från sex olika funktionshinderorganisationer, träffades via Zoom den 18 november.

Vi pratade om lyssna-funktioner på webben och uppläsning av textremsor. Det är viktigt att även personer som har svårt att läsa eller som behöver tid på sig att ta till sig information kan lyssna även i ett långsamt tempo. Vi diskuterade vilka gemensamma krav vi har på denna typ av tjänster.

Kammarkollegiet

Vecka 47, två digitala utvärderingar

Kammarkollegiet ser över sina e-tjänster i syfte att göra dem mer tillgängliga.

DigiKog har genomfört utvärdering av två av deras e-tjänster, som båda innehåller formulär – ur ett kognitivt perspektiv.

Vi noterade glatt att Kammarkollegiet redan har anammat och börjat implementera DigiKogs rekommendationer kring tillgängliga e-tjänster, blanketter och formulär.

Aktiviteterna blev mycket uppskattade av de som deltog från Kammarkollegiet.

De återkopplade att de innan utvärderingsmötet med personer med kognitiva svårigheter visste ATT de ska utveckla tillgängliga e-tjänster. Efter mötet var det väldigt tydligt VARFÖR.

Skatteverket
och
Försäkrings-
kassan

4 november, digitalt möte

DigiKog fortsätter samarbetet med representanter från Försäkringskassan och Skatteverket. Den här gången diskuterade vi krav på uppläsande hjälpmedel. Vi var totalt åtta personer som deltog. Så här sammanfattade Stefan Johansson mötet:

“Ibland blir det nån slags magi eller snarare att vissa möten hamnar i nån slags självsvängning, där det blir så där extra bra.

Ibland även (eller kanske på grund av) när vi är lite halvbra förberedda. Men plötsligt blir det ju så tydligt vad det är vi håller på med och hur viktigt det är för oss alla. Det är ju ganska häftigt.

Vi har lyckats skapa en kanal rätt in i tunga myndigheter där det Tania och Annika säger och det vi backar upp med mer konkreta saker går rakt in i de olika verksamheterna.

Det blir ju en slags motståndsrörelse till all fyrkantighet och obetänksamhet som pågår i myndigheterna.”

Datainspektionen/HiQ

3 november, digitalt möte

DigiKog träffade HiQ och Datainspektionen igen, denna gång för att utvärdera designen på den nya webbplatsen. Totalt sju personer deltog i mötet.

Sveriges television

14 oktober, digitalt möte

DigiKog och föreningen Begripsams medlemmar träffade SVT digitalt för att utvärdera en ny tjänst för uppläsning i SVT Nyheters app.

Autism- och Aspergerförbundet, Metamatrix

7 oktober, digitalt möte

Autism- och Aspergerförbundet bjöd in till ett möte för att sätta igång arbetet med att ta fram en ny webbplats. Mötet handlade bland annat om att sätta mål, planera kommande aktiviteter och sätta samman projektgrupp, referensgrupp samt styrgrupp och att skapa en tidplan.

Kammarkollegiet

15 september, digitalt möte

Vi som arbetar med DigiKog var inbjudna att presentera projektet och dess framgångar för medarbetare på Kammarkollegiet på deras “tisdagsmöte”. 27 personer deltog. Vi beskrev syftet med DigiKog, våra arbetsmetoder och visade exempel på hur DigiKog medverkat till att öka kännedomen om den nya standarden och till att förbättra den kognitiva tillgängligheten på olika webbplatser. Och vi beskrev förstås samarbetet om nya arvsfonden.se. Flera uppskattade informationen om DigiKog och vi fick faktiskt direkt förslag till nya samarbeten. (Och om du förstorar bilden riktigt mycket ser du glada tillrop i chatten.)

LaSSe Brukarstödcenter

8 september, digital workshop

LaSSe Brukarstödcenter driver ett projekt som heter Allas likhet inför lagen. Projektet erbjuder juridiskt stöd i vardagssituationer, för personer med funktionsnedsättning. Ett av uppdragen i projektet är att skapa en webbplats. Webbplatsen ska självklart vara tillgänglig för alla, och därför samarbetar projekt Allas likhet inför lagen med DigiKog för att få stöd och råd. Första mötet var en workshop med deltagare både från föreningen Begripsam, LaSSe Brukarstödcenter samt projekt Allas likhet inför lagens samarbetspartners med deltagare från FUB, Autism och Aspergerförbundet samt Föreningen Grunden.

Arbetsförmedlingen – workshop

7 september, digital workshop

DigiKog ordnade en workshop med Arbetsförmedlingen för att vara med och bidra till kognitiv tillgänglighet i en ny tjänst för aktivitetsrapportering för arbetssökande.

Datainspektionen – workshop

24 augusti, digital workshop

DigiKog samarbetar med Datainspektionen för att hjälpa till att anpassa den nya webbplatsen så att den uppfyller kognitiva krav enligt rekommendationerna för digital kognitiv tillgänglighet. Sju experter, mötesledare, dokumenterare samt representanter från Datainspektionen samt HiQ workshopade i två timmar om olika funktioner, utifrån delvis klickbara skisser på den nya webbplatsen. Nästa steg blir att följa upp och se hur formgivningen fungerar utifrån de kognitiva aspekterna.

Afasiförbundet – workshop

21 augusti, digital workshop

Afasiförbundet träffade experterna i föreningen Begripsam för andra gången, för att jobba med funktionen att anmäla sig som ny medlem. Den här gången hade vi tagit fram en prototyp, utifrån resultatet av den första workshopen. Prototypen godkändes, med några smärre ändringar.

Täby bibliotek – workshop

19 augusti, digital workshop

DigiKog samarbetar med Täby bibliotek och ordnade en workshop för att granska webbplatsen bibliotek.täby.se. Deltog gjorde fyra expertdeltagare från föreningen Begripsam, en mötesledare och en dokumenterare från Begripsam samt åtta personer från Täby biblioteks redaktionsgrupp. Syftet var att ge Täby bibliotek en bild av den kognitiva tillgängligheten på webbplatsen.

Workshop Arbetsmiljöverket

16 juni, digital workshop

DigiKog har startat ett samarbete med Arbetsmiljöverket. Den första uppgiften var att hjälpa Arbetsmiljöverket att utvärdera ett formulär för utländska arbetsgivare som utstationerar personal till Sverige.
I en workshop med tre personer från Arbetsmiljöverket och sju personer från Begripsam granskade vi formuläret ur ett kognitivt perspektiv. Målet är att tjänsten blir kognitivt tillgänglig för arbetsgivare att fylla i.

Workshop med Afasiförbundet

16 juni, digital workshop

Vi har fått uppdraget att utvärdera Afasiförbundets tjänst för att ansöka om bli medlem. Vi träffades i en digital workshop och tittade på både texter, objekt och formulärets design, utifrån ett kognitivt perspektiv. Sju personer från Afasiförbundet och tre personer från Begripsam deltog.

Möte expertgruppen

3 juni, digitalt möte

Vi har genomfört ytterligare ett möte med DigiKogs expertgrupp (bestående av representanter från Dyslexiförbundet, FUB Stockholm, FKS, Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet samt Neuroförbundet). På mötet diskuterade vi de rekommendationer som vi arbetar med i projektet. Först ut är dokumentet “Rekommendationer för tillgängliga e-tjänster, formulär och blanketter”. Vi hoppas hinna släppa det före sommarens semestrar. På mötet diskuterade vi också hur vi ska utforma en utbildning om kognitiv tillgänglighet samt uppdaterade varandra på vad som händer i våra respektive organisationer.

Utvärdering av prototyp för e-hälsotjänst, examensarbete

Tre tillfällen under våren, digitala möten/workshops

Information om kognitiv tillgänglighet och utvärdering av en prototyp för en e-hälsotjänst åt Christopher State, KTH-student som gjorde sitt examensarbete. 3 tillfällen.

Workshop om dokumentet “Rekommendationer för att skapa tillgängliga e-tjänster, formulär och blanketter”

10 maj, digital workshop

DigiKog bjöd in föreningen Begripsams medlemmar till en workshop för att diskutera och komplettera de rekommendationer som projektet har tagit fram för att designa tillgängliga e-tjänster, formulär och blanketter. Totalt 13 personer deltog.

Workshop om design för God man i fickan

9 maj, digital workshop

Utvärdering av design för den digitala tjänsten God man i fickan. Samarbete med projektet God man i fickan.

Utvärdering av design för statistik

7 maj, digital workshop

Utvärdering av design för att presentera statistik på ett tillgängligt sätt, dels på webben, dels i en rapport. Samarbete med SMFOI.

Utvärdering “Uppläst text”, SVT

22 april, digital workshop

DigiKog fick uppdraget av SVT att utvärdera den nya tjänsten “Uppläst/översatt text”. Vi gjorde utvärderingen i en digital workshop där sex personer deltog. Ytterligare tre personer har sedan utvärderat på egen hand och bidragit med synpunkter.

Workshop om 1177:s e-hälsotjänster tillsammans med projektet CoDeAc

4 april 2020, digital workshop

DigiKog deltog i ännu en utvärdering och samdesign-workshop om 1177:s tjänster, tillsammans med CoDeAc. Målet är att förbättra e-hälsotjänster genom att skapa en kunskapsbas för att designa tjänster som är tillgängliga för användare med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar. Genom att involvera, eller inte utesluta användare som är “icke-typiska” i designprocessen, blir resultatet tjänster som kan användas av alla.

Den här gången arbetade vi med ett förslag på hur den inloggade startsidan på 1177.se kan bli bättre. Den här typen av workshops är också ett sätt att lära oss mer om digitala workshops. Denna gång testade vi en gemensam funktion att rita och göra noteringar direkt på de sidor vi granskar.

Information om kognitivt tillgänglighet samt utvärdering av innehåll till arvsfonden.se

1 april, digitalt möte

Information om kognitiv tillgänglighet och utvärdering av innehåll till nya arvsfonden.se på uppdrag av Kammarkollegiet.

Workshop med Vklass

30 mars 2020, digital workshop

DigiKog bjöd in representanter från Vklass, en lär-/kommunikationsplattform för skolor, till en digital workshop. Vklass önskade få stöd att utvärdera och utveckla plattformen så att den blir så tillgänglig och lättanvänd som möjligt. Tre personer från Begripsam deltog, samtliga med upplevda erfarenheter av kognitiv tillgänglighet.

Workshop om 1177:s e-hälsotjänster tillsammans med projektet CoDeAc

21 mars 2020, digital workshop

DigiKog deltog i ännu en utvärdering och samdesign-workshop om 1177:s tjänster, tillsammans med CoDeAc. Målet är att förbättra e-hälsotjänster genom att skapa en kunskapsbas för att designa tjänster som är tillgängliga för användare med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar. Genom att involvera, eller inte utesluta användare som är “icke-typiska” i designprocessen, blir resultatet tjänster som kan användas av alla.

Utvärdering av tjänsten Klaga på stan

Den 4 mars hos Begripsam

Användartestare från föreningen Begripsam utvärderade den kognitiva tillgängligheten i betaversionen av tjänsten Klaga på stan.
Klaga på stan är ett digitalt verktyg för att lämna klagomål från en enskild person till Göteborgs stad. Klaga på stan är en vidareutveckling av Synpunkta.nu, samt Oj! Aj! Nej!
Funktionsrätt Göteborg står bakom tjänsten.

Vi gjorde utvärderingen kopplad till ISO 21801-1 men med i förväg utvalda frågor som metod.

Workshop om 1177:s e-hälsotjänster tillsammans med projektet CoDeAc

29 februari 2020, hos Begripsam (Mindpark) i Lund

DigiKog deltog i en utvärdering och samdesign-workshop om 1177:s tjänster, tillsammans med CoDeAc. Målet är att förbättra e-hälsotjänster genom att skapa en kunskapsbas för att designa tjänster som är tillgängliga för användare med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar. Genom att involvera, eller inte utesluta användare som är “icke-typiska” i designprocessen, blir resultatet tjänster som kan användas av alla.

Workshop med Vklass

25 februari 2020, hos Begripsam

DigiKog bjöd in tre representanter från Vklass, en lär-/kommunikationsplattform för skolor, till en workshop. Vklass önskade få stöd att utvärdera och utveckla plattformen så att den blir så tillgänglig och lättanvänd som möjligt. Sju personer från Begripsam, med erfarenheter av kognitiv tillgänglighet, deltog.

Workshop med Sveriges television

20 februari 2020, hos Begripsam

Begripsam bjöd in till en workshop med SVT för att utvärdera den kognitiva tillgängligheten i en instruktionstext som SVT har på webben.

Texten beskriver uppläst text i vanliga tv-kanaler (broadcast tv). SVT har funnit det svårt att skriva texten dels då den beskriver något som är tekniskt krångligt, dels då SVT sänder tjänsten på ett sätt till tv-operatörer som sedan har olika lösningar för hur de ska erbjuda uppläst text till abonnenterna. Problemet är att det fungerat väldigt olika ute hos tv-operatörerna.

Sex experter från föreningen Begripsam, representanter för Begripsam samt Sveriges television deltog.

cof

Möte med THF, Talhindrades förening

19 februari 2020, hos Begripsam

DigiKog träffade medlemmar från den vilande föreningen THF. Mötet handlade både om hur personer med talnedsättningar använder internet, vilka hjälpmedel och vilket behov av stöd som kan finnas och om DigiKog och om hur vi kan samarbeta framåt.

Workshop med Skatteverket och Försäkringskassan

Den 17 och 18 februari 2020 hos Begripsam

Digikog bjöd in till workshop. Denna gång var uppgiften att ta steget från tidigare workshops analyser, till en första uppsättning rekommendationer om hur vi kan använda standarden för att skapa tillgängliga e-tjänster.

Representanter för Skatteverket, Försäkringskassan, Begripsam och föreningen Begripsam deltog.

Möte expertgruppen Digikog

Den 13 februari 2020 hos Begripsam

Digikogs expertgrupp bestående av representanter från Dyslexiförbundet, FUB Stockholm, FKS, Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet träffades för ännu en workshop om innehållet i ISO 21801.

Designa för alla-verkstad

Den 11 februari 2020, Begripsam

DigiKog bjöd in till en öppen Designa för alla-verkstad. Deltagarna erbjöds få hjälp att lösa ett digitalt “problem” eller att få en webbtjänst, app eller text utvärderad av Begripsams kunniga användartestare, samtliga med egna erfarenheter av kognitiva svårigheter och erfarenhet av att utvärdera digitala tjänster. Samtidigt som de fick både lära sig mer om den nya standarden för kognitiv tillgänglighet och lära sig hur den egna digitala tjänsten fungerar för olika användare.

Två företag/organisationer deltog: Bonnier News samt Funktionsrätt Sverige med projektet “Rätt från början”

Workshop med Digi-Jag

Den 7 februari 2020, Mora folkhögskola

DigiKog samarbetar med Begripsams projekt Digi-Jag och Mora folkhögskolas utbildning “Anpassad IT – till digital delaktighet”. Under en hel dags workshop diskuterade deltagarna hur e-hälsa kan utformas för att fungera bättre för människor som har kognitiva nedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter.

cof

Designa för alla-verkstad

Den 28 januari 2020, hos Begripsam

DigiKog bjöd in till en öppen Designa för alla-verkstad. Deltagarna erbjöds få hjälp att lösa ett digitalt “problem” eller att få en webbtjänst, app eller text utvärderad av Begripsams kunniga användartestare, samtliga med egna erfarenheter av kognitiva svårigheter och erfarenhet av att utvärdera digitala tjänster. Samtidigt som de fick både lära sig mer om den nya standarden för kognitiv tillgänglighet och lära sig hur den egna digitala tjänsten fungerar för olika användare.

Sju företag deltog: Arbetsmiljöverket, Bioservo, Digitalist, KTH, Socialstyrelsen, SVT och Vklass.

Workshop med HiQ/Arvsfonden

Den 23 januari hos Begripsam

Användartestare från föreningen Begripsam utvärderade den kognitiva tillgängligheten i ett första förslag för Arvsfondens nya webbplats. Samlade i en stor grupp diskuterade vi koncept och detaljer utifrån deltagarnas egna erfarenheter och expertkunskap.

Workshop med Skatteverket och Försäkringskassan

Den 12 december hos Begripsam

Digikog bjöd in till workshop för att jobba fram en tillgänglig blankett. I två grupper med sex personer i varje grupp diskuterade vi önskvärd form och önskvärt innehåll, med ISO standarden 21801-1 som utgångspunkt. Representanter för Skatteverket, Försäkringskassan, Begripsam och föreningen Begripsam deltog.

Möte expertgruppen Digikog

Den 10 december hos Begripsam

Digikogs expertgrupp bestående av representanter från Dyslexiförbundet, FUB Stockholm, FKS, Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet träffades för ett uppföljningsmöte i projektet.

Utvärdering av tjänsten Hallå Konsument

Den 5 december hos Begripsam

Användartestare från föreningen Begripsam utvärderade den kognitiva tillgängligheten i Konsumentverkets tjänst Hallå Konsument. I två grupper gick vi igenom ett antal konsumentscenarier för att se hur informationen fungerade. Exempelvis att vi köpt en begagnad bil eller har en tvättmaskin som gått sönder och vill veta om garantin gäller.
Representanter från Konsumentverket, Begripsam och föreningen Begripsam deltog.

Utvärdering av tjänsten Oj! Aj! Nej!

Den 22 och 28 november hos Begripsam

Användartestare från föreningen Begripsam utvärderade tillgängligheten i prototypen
Oj! Aj! Nej! – ett digitalt verktyg för klagomålrapportering från enskild person till Göteborgs stad. Oj! Aj! Nej! är en vidareutveckling av Synpunkta.nu som vi har utvärderat vid ett tidigare tillfälle. Funktionsrätt Göteborg står bakom tjänsten.

Vi gjorde utvärderingen kopplad till ISO 21801-1 men med i förväg utvalda frågor som metod.

Workshop med Skatteverket och Försäkringskassan

Den 13 november hos Begripsam

Digikog bjöd in till workshop för att utvärdera Skatteverkets blankett SKV 4302 “Jämkning”. I två grupper med sex personer i varje grupp diskuterade vi både form och innehåll, med ISO standarden 21801-1 som utgångspunkt. Representanter för Skatteverket, Försäkringskassan, Begripsam och föreningen Begripsam deltog.

Medverkan i Digidigs kommunnätverksträff

Den 24 oktober i Carolina Tower, Solna

Stefan Johansson presenterade DigiKog för medlemmar i kommunnätverket Digidig.

sdr

Öppen workshop för webbutvecklare, webbdesigner och webbredaktör

Den 22 oktober hos Begripsam

DigiKog bjöd in till en öppen workshop med syfte att

 • ge kunskap om den nya standarden för kognitiv digital tillgänglighet
 • beskriva hur en ska använda standarden
 • forma en process för att fortsätta att implementera standarden.

Deltagarna kom från Kammarkollegiet, Bioservo, Stockholms stad, Liber, Karolinska institutet, Konsumentverket, 1177 Vårdguiden.

sdr

Workshop med Skatteverket och Försäkringskassan

Den 16 oktober hos Begripsam

Digikog bjöd in till workshop för att arbeta med fem på förhand utvalda krav i den nya standarden. Representanter för Skatteverket, Försäkringskassan, Begripsam och föreningen Begripsam deltog. Uppgifterna handlade om att diskutera:

 • Varför det är viktigt att kraven är uppfyllda?
 • Vad som händer om de inte är uppfyllda?
 • Om det går att hitta en webbtjänst där man uppfyllt kravet (detta är klart svårare än att hitta någon där man INTE uppfyllt det)?

Workshop med Skatteverket och Försäkringskassan

Den 25 september hos Skatteverket

Digikog bjöd in till workshop för att arbeta med ett antal utvalda krav i den nya standarden. Representanter för Skatteverket, Försäkringskassan, Begripsam och föreningen Begripsam deltog.

Aktivitet vid föreningen Begripsams medlemsträff

Den 22 september

DigiKog deltog i föreningen Begripsams medlemsträff och ledde ett grupparbete om film kopplat till kraven i standarden.
Markus Andréasson från Biancafilm var inbjuden för att introducera deltagarna i filmkunskap.

Möte expertgruppen Digikog

Den 19 september hos Begripsam

Digikogs expertgrupp bestående av representanter från Dyslexiförbundet, FUB Stockholm, FKS, Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet träffades för ett uppstartsmöte i projektet. Projektledare Kerstin Ivarson Ahlstrand berättade om projektet och om förväntningar och önskemål på expertgruppen. Därefter delades deltagarna in i grupper som arbetade med åtta på förhand utvalda krav i den nya standarden utifrån frågorna

 • Är alla krav applicerbara?
 • Notera vad som är bra och vad som kan göras bättre.
 • Kan något användas som ett bra exempel på hur man ska göra för att uppfylla kravet?

sdr

Frukostseminarium om Arvsfondsprojekten Rätt från början och DigiKog

Den 18 juni hos Begripsam

Begripsam och Funktionsrätt Sverige bjöd in till frukostseminarium hos Begripsam, Hälsingegatan i Stockholm.

Cirka tjugo personer avnjöt en god frukost och minglade, innan det var dags för de två seminariepunkterna.

Emil Erdtman, doktorand på Certec och Tor Gustafsson, kommunikatör från Funktionsrätt Sverige inledde med att presentera projektet Rätt från början.

Projektet vill

 • stärka kunskapen om universell utformning och skapa strategier och metoder för att arbeta med Universell utformning.
 • bidra till att skapa inkluderande miljöer, tjänster och verksamhet främst inom utbildningsområdet, bostadssektorn och arbetsmarknaden

Kerstin Ivarson Ahlstrand, Michael Wallon och Stefan Johansson berättade sedan om DigiKog, Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster.

Utvärdering av ett internt digitalt system hos Skatteverket

Den 13 juni på Skatteverket

Som en del i DigiKog-projektet deltog medlemmar från föreningen Begripsam i en utvärdering av ett internt digitalt system som Skatteverket använder. Systemet används bland annat för tidrapportering.

Skatteverket hade förberett några testscenarior. Utvärderingen skedde i grupper om två personer för då måste man ”tänka högt”, det vill säga berätta för varandra vad man tycker och tänker och vi har genom åren sett att det ger ett bättre resultat än vid individuella tester.

I rapporten kommer vi att sammanställa vad vi kom fram till utifrån

 • Att vårt perspektiv är att vi börjar i det extrema. Den som har de tuffaste kraven är den som kan lära oss mest om hur något är eller hur det borde vara. Det är genom att förstå den som kommer att ha svårast att använda produkten eller tjänsten som vi kan samla den mest kompletta kravbilden.
 • Krav från den kommande standarden ISO 21801-1 – General Guidelines on Cognitive Accessibility.

Utvärdering av en digital e-handelstjänst

Föreningen Begripsams medlemsträff den 25-26 maj

Anna Hansers Rutäng från företaget Arrtodo som utvecklat e-handelstjänsten Abibo.se. Abibo erbjuder möjligheten att anpassa och beställa böcker så att man kan läsa på sina egna villkor. Nu ville Anna ha vår hjälp att utvärdera tillgängligheten i tjänsten. Vi utvärderade tjänsten utifrån följande aspekter:

 • Vårt perspektiv är att vi börjar i det extrema. Den som har de tuffaste kraven är den som kan lära oss mest om hur något är eller hur det borde vara. Det är genom att förstå den som kommer att ha svårast att använda produkten eller tjänsten som vi kan samla den mest kompletta kravbilden.
 • Kraven i den internationella standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Vi använde ett nytt verktyg som gör automatiska tester.
 • Kraven i den kommande standarden ISO 21801-1 – General Guidelines on Cognitive Accessibility.

Vårt resultat har sammanställts i en rapport.

Utvärdering av Legimus

Föreningen Begripsams medlemsträff den 23 – 24 mars

Tjänsten Legimus, från Myndigheten för tillgängliga medier, ger användaren möjligheten att läsa talböcker och taltidningar. Medlemmarna utvärderat tillgängligheten i Legimus under en medlemsträff,. Ett uppdrag i föreningen Begripsams nya Arvsfondsfinansierade projekt ”DigiKog – Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster”.

Utvärderingen utgick från krav i den kommande ISO-standarden 21801-1 – General Guidelines on Cognitive Accessibility. Vi sammanställer en rapport med resultat och rekommendationer.

Information om DigiKog

Kontakta projektledaren Kerstin Ivarson Ahlstrand
E-post: kerstin.ahlstrand@begripsam.se
Telefon: 073-230 00 81

Workshop Arbetsmiljöverket

16 juni, digital workshop

DigiKog har startat ett samarbete med Arbetsmiljöverket. Den första uppgiften var att hjälpa Arbetsmiljöverket att utvärdera ett formulär för utländska arbetsgivare som utstationerar personal till Sverige.
I en workshop med tre personer från Arbetsmiljöverket och fem personer från Begripsam granskade vi formuläret ur ett kognitivt perspektiv. Målet är att tjänsten blir kognitivt tillgänglig för arbetsgivare att fylla i.

Workshop med Afasiförbundet

16 juni, digital workshop

Vi har fått uppdraget att utvärdera Afasiförbundets tjänst för att ansöka om bli medlem. Vi träffades i en digital workshop och tittade på både texter, objekt och formulärets design, utifrån ett kognitivt perspektiv. Sju personer från Afasiförbundet och tre personer från Begripsam deltog.

Möte expertgruppen

3 juni, digitalt möte

Vi har genomfört ytterligare ett möte med DigiKogs expertgrupp (bestående av representanter från Dyslexiförbundet, FUB Stockholm, FKS, Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet samt Neuroförbundet). På mötet diskuterade vi de rekommendationer som vi arbetar med i projektet. Först ut är dokumentet “Rekommendationer för tillgängliga e-tjänster, formulär och blanketter”. Vi hoppas hinna släppa det före sommarens semestrar. På mötet diskuterade vi också hur vi ska utforma en utbildning om kognitiv tillgänglighet samt uppdaterade varandra på vad som händer i våra respektive organisationer.

Utvärdering av prototyp för e-hälsotjänst, examensarbete

Tre tillfällen under våren, digitala möten/workshops

Information om kognitiv tillgänglighet och utvärdering av en prototyp för en e-hälsotjänst åt Christopher State, KTH-student som gjorde sitt examensarbete. 3 tillfällen.

Workshop om dokumentet “Rekommendationer för att skapa tillgängliga e-tjänster, formulär och blanketter”

10 maj, digital workshop

DigiKog bjöd in föreningen Begripsams medlemmar till en workshop för att diskutera och komplettera de rekommendationer som projektet har tagit fram för att designa tillgängliga e-tjänster, formulär och blanketter. Totalt 13 personer deltog.

Workshop om design för God man i fickan

9 maj, digital workshop

Utvärdering av design för den digitala tjänsten God man i fickan. Samarbete med projektet God man i fickan.

Utvärdering av design för statistik

7 maj, digital workshop

Utvärdering av design för att presentera statistik på ett tillgängligt sätt, dels på webben, dels i en rapport. Samarbete med SMFOI.

Utvärdering “Uppläst text”, SVT

22 april, digital workshop

DigiKog fick uppdraget av SVT att utvärdera den nya tjänsten “Uppläst/översatt text”. Vi gjorde utvärderingen i en digital workshop där sex personer deltog. Ytterligare tre personer har sedan utvärderat på egen hand och bidragit med synpunkter.

Workshop om 1177:s e-hälsotjänster tillsammans med projektet CoDeAc

4 april 2020, digital workshop

DigiKog deltog i ännu en utvärdering och samdesign-workshop om 1177:s tjänster, tillsammans med CoDeAc. Målet är att förbättra e-hälsotjänster genom att skapa en kunskapsbas för att designa tjänster som är tillgängliga för användare med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar. Genom att involvera, eller inte utesluta användare som är “icke-typiska” i designprocessen, blir resultatet tjänster som kan användas av alla.

Den här gången arbetade vi med ett förslag på hur den inloggade startsidan på 1177.se kan bli bättre. Den här typen av workshops är också ett sätt att lära oss mer om digitala workshops. Denna gång testade vi en gemensam funktion att rita och göra noteringar direkt på de sidor vi granskar.

Information om kognitivt tillgänglighet samt utvärdering av innehåll till arvsfonden.se

1 april, digitalt möte

Information om kognitiv tillgänglighet och utvärdering av innehåll till nya arvsfonden.se på uppdrag av Kammarkollegiet.

Workshop med Vklass

30 mars 2020, digital workshop

DigiKog bjöd in representanter från Vklass, en lär-/kommunikationsplattform för skolor, till en digital workshop. Vklass önskade få stöd att utvärdera och utveckla plattformen så att den blir så tillgänglig och lättanvänd som möjligt. Tre personer från Begripsam deltog, samtliga med upplevda erfarenheter av kognitiv tillgänglighet.

Workshop om 1177:s e-hälsotjänster tillsammans med projektet CoDeAc

21 mars 2020, digital workshop

DigiKog deltog i ännu en utvärdering och samdesign-workshop om 1177:s tjänster, tillsammans med CoDeAc. Målet är att förbättra e-hälsotjänster genom att skapa en kunskapsbas för att designa tjänster som är tillgängliga för användare med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar. Genom att involvera, eller inte utesluta användare som är “icke-typiska” i designprocessen, blir resultatet tjänster som kan användas av alla.

Utvärdering av tjänsten Klaga på stan

Den 4 mars hos Begripsam

Användartestare från föreningen Begripsam utvärderade den kognitiva tillgängligheten i betaversionen av tjänsten Klaga på stan.
Klaga på stan är ett digitalt verktyg för att lämna klagomål från en enskild person till Göteborgs stad. Klaga på stan är en vidareutveckling av Synpunkta.nu, samt Oj! Aj! Nej!
Funktionsrätt Göteborg står bakom tjänsten.

Vi gjorde utvärderingen kopplad till ISO 21801-1 men med i förväg utvalda frågor som metod.

Workshop om 1177:s e-hälsotjänster tillsammans med projektet CoDeAc

29 februari 2020, hos Begripsam (Mindpark) i Lund

DigiKog deltog i en utvärdering och samdesign-workshop om 1177:s tjänster, tillsammans med CoDeAc. Målet är att förbättra e-hälsotjänster genom att skapa en kunskapsbas för att designa tjänster som är tillgängliga för användare med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar. Genom att involvera, eller inte utesluta användare som är “icke-typiska” i designprocessen, blir resultatet tjänster som kan användas av alla.

Workshop med Vklass

25 februari 2020, hos Begripsam

DigiKog bjöd in tre representanter från Vklass, en lär-/kommunikationsplattform för skolor, till en workshop. Vklass önskade få stöd att utvärdera och utveckla plattformen så att den blir så tillgänglig och lättanvänd som möjligt. Sju personer från Begripsam, med erfarenheter av kognitiv tillgänglighet, deltog.

Workshop med Sveriges television

20 februari 2020, hos Begripsam

Begripsam bjöd in till en workshop med SVT för att utvärdera den kognitiva tillgängligheten i en instruktionstext som SVT har på webben.

Texten beskriver uppläst text i vanliga tv-kanaler (broadcast tv). SVT har funnit det svårt att skriva texten dels då den beskriver något som är tekniskt krångligt, dels då SVT sänder tjänsten på ett sätt till tv-operatörer som sedan har olika lösningar för hur de ska erbjuda uppläst text till abonnenterna. Problemet är att det fungerat väldigt olika ute hos tv-operatörerna.

Sex experter från föreningen Begripsam, representanter för Begripsam samt Sveriges television deltog.

Möte med THF, Talhindrades förening

19 februari 2020, hos Begripsam

DigiKog träffade medlemmar från den vilande föreningen THF. Mötet handlade både om hur personer med talnedsättningar använder internet, vilka hjälpmedel och vilket behov av stöd som kan finnas och om DigiKog och om hur vi kan samarbeta framåt.

Workshop med Skatteverket och Försäkringskassan

Den 17 och 18 februari 2020 hos Begripsam

Digikog bjöd in till workshop. Denna gång var uppgiften att ta steget från tidigare workshops analyser, till en första uppsättning rekommendationer om hur vi kan använda standarden för att skapa tillgängliga e-tjänster.

Representanter för Skatteverket, Försäkringskassan, Begripsam och föreningen Begripsam deltog.

Möte expertgruppen Digikog

Den 13 februari 2020 hos Begripsam

Digikogs expertgrupp bestående av representanter från Dyslexiförbundet, FUB Stockholm, FKS, Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet träffades för ännu en workshop om innehållet i ISO 21801.

Designa för alla-verkstad

Den 11 februari 2020, Begripsam

DigiKog bjöd in till en öppen Designa för alla-verkstad. Deltagarna erbjöds få hjälp att lösa ett digitalt “problem” eller att få en webbtjänst, app eller text utvärderad av Begripsams kunniga användartestare, samtliga med egna erfarenheter av kognitiva svårigheter och erfarenhet av att utvärdera digitala tjänster. Samtidigt som de fick både lära sig mer om den nya standarden för kognitiv tillgänglighet och lära sig hur den egna digitala tjänsten fungerar för olika användare.

Två företag/organisationer deltog: Bonnier News samt Funktionsrätt Sverige med projektet “Rätt från början”

Workshop med Digi-Jag

Den 7 februari 2020, Mora folkhögskola

DigiKog samarbetar med Begripsams projekt Digi-Jag och Mora folkhögskolas utbildning “Anpassad IT – till digital delaktighet”. Under en hel dags workshop diskuterade deltagarna hur e-hälsa kan utformas för att fungera bättre för människor som har kognitiva nedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter.

Designa för alla-verkstad

Den 28 januari 2020, hos Begripsam

DigiKog bjöd in till en öppen Designa för alla-verkstad. Deltagarna erbjöds få hjälp att lösa ett digitalt “problem” eller att få en webbtjänst, app eller text utvärderad av Begripsams kunniga användartestare, samtliga med egna erfarenheter av kognitiva svårigheter och erfarenhet av att utvärdera digitala tjänster. Samtidigt som de fick både lära sig mer om den nya standarden för kognitiv tillgänglighet och lära sig hur den egna digitala tjänsten fungerar för olika användare.

Sju företag deltog: Arbetsmiljöverket, Bioservo, Digitalist, KTH, Socialstyrelsen, SVT och Vklass.

Workshop med HiQ/Arvsfonden

Den 23 januari hos Begripsam

Användartestare från föreningen Begripsam utvärderade den kognitiva tillgängligheten i ett första förslag för Arvsfondens nya webbplats. Samlade i en stor grupp diskuterade vi koncept och detaljer utifrån deltagarnas egna erfarenheter och expertkunskap.

Workshop med Skatteverket och Försäkringskassan

Den 12 december hos Begripsam

Digikog bjöd in till workshop för att jobba fram en tillgänglig blankett. I två grupper med sex personer i varje grupp diskuterade vi önskvärd form och önskvärt innehåll, med ISO standarden 21801-1 som utgångspunkt. Representanter för Skatteverket, Försäkringskassan, Begripsam och föreningen Begripsam deltog.

Möte expertgruppen Digikog

Den 10 december hos Begripsam

Digikogs expertgrupp bestående av representanter från Dyslexiförbundet, FUB Stockholm, FKS, Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet träffades för ett uppföljningsmöte i projektet.

Utvärdering av tjänsten Hallå Konsument

Den 5 december hos Begripsam

Användartestare från föreningen Begripsam utvärderade den kognitiva tillgängligheten i Konsumentverkets tjänst Hallå Konsument. I två grupper gick vi igenom ett antal konsumentscenarier för att se hur informationen fungerade. Exempelvis att vi köpt en begagnad bil eller har en tvättmaskin som gått sönder och vill veta om garantin gäller.
Representanter från Konsumentverket, Begripsam och föreningen Begripsam deltog.

Utvärdering av tjänsten Oj! Aj! Nej!

Den 22 och 28 november hos Begripsam

Användartestare från föreningen Begripsam utvärderade tillgängligheten i prototypen
Oj! Aj! Nej! – ett digitalt verktyg för klagomålrapportering från enskild person till Göteborgs stad. Oj! Aj! Nej! är en vidareutveckling av Synpunkta.nu som vi har utvärderat vid ett tidigare tillfälle. Funktionsrätt Göteborg står bakom tjänsten.

Vi gjorde utvärderingen kopplad till ISO 21801-1 men med i förväg utvalda frågor som metod.

Workshop med Skatteverket och Försäkringskassan

Den 13 november hos Begripsam

Digikog bjöd in till workshop för att utvärdera Skatteverkets blankett SKV 4302 “Jämkning”. I två grupper med sex personer i varje grupp diskuterade vi både form och innehåll, med ISO standarden 21801-1 som utgångspunkt. Representanter för Skatteverket, Försäkringskassan, Begripsam och föreningen Begripsam deltog.

Medverkan i Digidigs kommunnätverksträff

Den 24 oktober i Carolina Tower, Solna

Stefan Johansson presenterade DigiKog för medlemmar i kommunnätverket Digidig.

Öppen workshop för webbutvecklare, webbdesigner och webbredaktör

Den 22 oktober hos Begripsam

DigiKog bjöd in till en öppen workshop med syfte att

 • ge kunskap om den nya standarden för kognitiv digital tillgänglighet
 • beskriva hur en ska använda standarden
 • forma en process för att fortsätta att implementera standarden.

Deltagarna kom från Kammarkollegiet, Bioservo, Stockholms stad, Liber, Karolinska institutet, Konsumentverket, 1177 Vårdguiden.

Workshop med Skatteverket och Försäkringskassan

Den 16 oktober hos Begripsam

Digikog bjöd in till workshop för att arbeta med fem på förhand utvalda krav i den nya standarden. Representanter för Skatteverket, Försäkringskassan, Begripsam och föreningen Begripsam deltog. Uppgifterna handlade om att diskutera:

 • Varför det är viktigt att kraven är uppfyllda?
 • Vad som händer om de inte är uppfyllda?
 • Om det går att hitta en webbtjänst där man uppfyllt kravet (detta är klart svårare än att hitta någon där man INTE uppfyllt det)?

Workshop med Skatteverket och Försäkringskassan

Den 25 september hos Skatteverket

Digikog bjöd in till workshop för att arbeta med ett antal utvalda krav i den nya standarden. Representanter för Skatteverket, Försäkringskassan, Begripsam och föreningen Begripsam deltog.

Aktivitet vid föreningen Begripsams medlemsträff

Den 22 september

DigiKog deltog i föreningen Begripsams medlemsträff och ledde ett grupparbete om film kopplat till kraven i standarden.
Markus Andréasson från Biancafilm var inbjuden för att introducera deltagarna i filmkunskap.

Möte expertgruppen Digikog

Den 19 september hos Begripsam

Digikogs expertgrupp bestående av representanter från Dyslexiförbundet, FUB Stockholm, FKS, Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet träffades för ett uppstartsmöte i projektet. Projektledare Kerstin Ivarson Ahlstrand berättade om projektet och om förväntningar och önskemål på expertgruppen. Därefter delades deltagarna in i grupper som arbetade med åtta på förhand utvalda krav i den nya standarden utifrån frågorna

 • Är alla krav applicerbara?
 • Notera vad som är bra och vad som kan göras bättre.
 • Kan något användas som ett bra exempel på hur man ska göra för att uppfylla kravet?

Frukostseminarium om Arvsfondsprojekten Rätt från början och DigiKog

Den 18 juni hos Begripsam

Begripsam och Funktionsrätt Sverige bjöd in till frukostseminarium hos Begripsam, Hälsingegatan i Stockholm.

Cirka tjugo personer avnjöt en god frukost och minglade, innan det var dags för de två seminariepunkterna.

Emil Erdtman, doktorand på Certec och Tor Gustafsson, kommunikatör från Funktionsrätt Sverige inledde med att presentera projektet Rätt från början.

Projektet vill

 • stärka kunskapen om universell utformning och skapa strategier och metoder för att arbeta med Universell utformning.
 • bidra till att skapa inkluderande miljöer, tjänster och verksamhet främst inom utbildningsområdet, bostadssektorn och arbetsmarknaden

Kerstin Ivarson Ahlstrand, Michael Wallon och Stefan Johansson berättade sedan om DigiKog, Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster.

Utvärdering av ett internt digitalt system hos Skatteverket

Den 13 juni på Skatteverket

Som en del i DigiKog-projektet deltog medlemmar från föreningen Begripsam i en utvärdering av ett internt digitalt system som Skatteverket använder. Systemet används bland annat för tidrapportering.

Skatteverket hade förberett några testscenarior. Utvärderingen skedde i grupper om två personer för då måste man ”tänka högt”, det vill säga berätta för varandra vad man tycker och tänker och vi har genom åren sett att det ger ett bättre resultat än vid individuella tester.

I rapporten kommer vi att sammanställa vad vi kom fram till utifrån

 • Att vårt perspektiv är att vi börjar i det extrema. Den som har de tuffaste kraven är den som kan lära oss mest om hur något är eller hur det borde vara. Det är genom att förstå den som kommer att ha svårast att använda produkten eller tjänsten som vi kan samla den mest kompletta kravbilden.
 • Krav från den kommande standarden ISO 21801-1 – General Guidelines on Cognitive Accessibility.

Utvärdering av en digital e-handelstjänst

Föreningen Begripsams medlemsträff den 25-26 maj

Anna Hansers Rutäng från företaget Arrtodo som utvecklat e-handelstjänsten Abibo.se. Abibo erbjuder möjligheten att anpassa och beställa böcker så att man kan läsa på sina egna villkor. Nu ville Anna ha vår hjälp att utvärdera tillgängligheten i tjänsten. Vi utvärderade tjänsten utifrån följande aspekter:

 • Vårt perspektiv är att vi börjar i det extrema. Den som har de tuffaste kraven är den som kan lära oss mest om hur något är eller hur det borde vara. Det är genom att förstå den som kommer att ha svårast att använda produkten eller tjänsten som vi kan samla den mest kompletta kravbilden.
 • Kraven i den internationella standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Vi använde ett nytt verktyg som gör automatiska tester.
 • Kraven i den kommande standarden ISO 21801-1 – General Guidelines on Cognitive Accessibility.

Vårt resultat har sammanställts i en rapport.

Utvärdering av Legimus

Föreningen Begripsams medlemsträff den 23 – 24 mars

Tjänsten Legimus, från Myndigheten för tillgängliga medier, ger användaren möjligheten att läsa talböcker och taltidningar. Medlemmarna utvärderat tillgängligheten i Legimus under en medlemsträff,. Ett uppdrag i föreningen Begripsams nya Arvsfondsfinansierade projekt ”DigiKog – Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster”.

Utvärderingen utgick från krav i den kommande ISO-standarden 21801-1 – General Guidelines on Cognitive Accessibility. Vi sammanställer en rapport med resultat och rekommendationer.

Information om DigiKog

Kontakta projektledaren Kerstin Ivarson Ahlstrand
E-post: kerstin.ahlstrand@begripsam.se
Telefon: 073-230 00 81

Workshop om 1177:s e-hälsotjänster tillsammans med projektet CoDeAc

4 april 2020, digital workshop

DigiKog deltog i ännu en utvärdering och samdesign-workshop om 1177:s tjänster, tillsammans med CoDeAc. Målet är att förbättra e-hälsotjänster genom att skapa en kunskapsbas för att designa tjänster som är tillgängliga för användare med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar. Genom att involvera, eller inte utesluta användare som är “icke-typiska” i designprocessen, blir resultatet tjänster som kan användas av alla.

Den här gången arbetade vi med ett förslag på hur den inloggade startsidan på 1177.se kan bli bättre. Den här typen av workshops är också ett sätt att lära oss mer om digitala workshops. Denna gång testade vi en gemensam funktion att rita och göra noteringar direkt på de sidor vi granskar.

Workshop med Vklass

30 mars 2020, digital workshop

DigiKog bjöd in representanter från Vklass, en lär-/kommunikationsplattform för skolor, till en digital workshop. Vklass önskade få stöd att utvärdera och utveckla plattformen så att den blir så tillgänglig och lättanvänd som möjligt. Tre personer från Begripsam deltog, samtliga med upplevda erfarenheter av kognitiv tillgänglighet.

Workshop om 1177:s e-hälsotjänster tillsammans med projektet CoDeAc

21 mars 2020, digital workshop

DigiKog deltog i ännu en utvärdering och samdesign-workshop om 1177:s tjänster, tillsammans med CoDeAc. Målet är att förbättra e-hälsotjänster genom att skapa en kunskapsbas för att designa tjänster som är tillgängliga för användare med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar. Genom att involvera, eller inte utesluta användare som är “icke-typiska” i designprocessen, blir resultatet tjänster som kan användas av alla.

Utvärdering av tjänsten Klaga på stan

Den 4 mars hos Begripsam

Användartestare från föreningen Begripsam utvärderade den kognitiva tillgängligheten i betaversionen av tjänsten Klaga på stan.
Klaga på stan är ett digitalt verktyg för att lämna klagomål från en enskild person till Göteborgs stad. Klaga på stan är en vidareutveckling av Synpunkta.nu, samt Oj! Aj! Nej!
Funktionsrätt Göteborg står bakom tjänsten.

Vi gjorde utvärderingen kopplad till ISO 21801-1 men med i förväg utvalda frågor som metod.

Workshop om 1177:s e-hälsotjänster tillsammans med projektet CoDeAc

29 februari 2020, hos Begripsam (Mindpark) i Lund

DigiKog deltog i en utvärdering och samdesign-workshop om 1177:s tjänster, tillsammans med CoDeAc. Målet är att förbättra e-hälsotjänster genom att skapa en kunskapsbas för att designa tjänster som är tillgängliga för användare med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar. Genom att involvera, eller inte utesluta användare som är “icke-typiska” i designprocessen, blir resultatet tjänster som kan användas av alla.

Workshop med Vklass

25 februari 2020, hos Begripsam

DigiKog bjöd in tre representanter från Vklass, en lär-/kommunikationsplattform för skolor, till en workshop. Vklass önskade få stöd att utvärdera och utveckla plattformen så att den blir så tillgänglig och lättanvänd som möjligt. Sju personer från Begripsam, med erfarenheter av kognitiv tillgänglighet, deltog.

Workshop med Sveriges television

20 februari 2020, hos Begripsam

Begripsam bjöd in till en workshop med SVT för att utvärdera den kognitiva tillgängligheten i en instruktionstext som SVT har på webben.

Texten beskriver uppläst text i vanliga tv-kanaler (broadcast tv). SVT har funnit det svårt att skriva texten dels då den beskriver något som är tekniskt krångligt, dels då SVT sänder tjänsten på ett sätt till tv-operatörer som sedan har olika lösningar för hur de ska erbjuda uppläst text till abonnenterna. Problemet är att det fungerat väldigt olika ute hos tv-operatörerna.

Sex experter från föreningen Begripsam, representanter för Begripsam samt Sveriges television deltog.

Möte med THF, Talhindrades förening

19 februari 2020, hos Begripsam

DigiKog träffade medlemmar från den vilande föreningen THF. Mötet handlade både om hur personer med talnedsättningar använder internet, vilka hjälpmedel och vilket behov av stöd som kan finnas och om DigiKog och om hur vi kan samarbeta framåt.

Workshop med Skatteverket och Försäkringskassan

Den 17 och 18 februari 2020 hos Begripsam

Digikog bjöd in till workshop. Denna gång var uppgiften att ta steget från tidigare workshops analyser, till en första uppsättning rekommendationer om hur vi kan använda standarden för att skapa tillgängliga e-tjänster.

Representanter för Skatteverket, Försäkringskassan, Begripsam och föreningen Begripsam deltog.

Möte expertgruppen Digikog

Den 13 februari 2020 hos Begripsam

Digikogs expertgrupp bestående av representanter från Dyslexiförbundet, FUB Stockholm, FKS, Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet träffades för ännu en workshop om innehållet i ISO 21801.

Designa för alla-verkstad

Den 11 februari 2020, Begripsam

DigiKog bjöd in till en öppen Designa för alla-verkstad. Deltagarna erbjöds få hjälp att lösa ett digitalt “problem” eller att få en webbtjänst, app eller text utvärderad av Begripsams kunniga användartestare, samtliga med egna erfarenheter av kognitiva svårigheter och erfarenhet av att utvärdera digitala tjänster. Samtidigt som de fick både lära sig mer om den nya standarden för kognitiv tillgänglighet och lära sig hur den egna digitala tjänsten fungerar för olika användare.

Två företag/organisationer deltog: Bonnier News samt Funktionsrätt Sverige med projektet “Rätt från början”

Workshop med Digi-Jag

Den 7 februari 2020, Mora folkhögskola

DigiKog samarbetar med Begripsams projekt Digi-Jag och Mora folkhögskolas utbildning “Anpassad IT – till digital delaktighet”. Under en hel dags workshop diskuterade deltagarna hur e-hälsa kan utformas för att fungera bättre för människor som har kognitiva nedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter.

Designa för alla-verkstad

Den 28 januari 2020, hos Begripsam

DigiKog bjöd in till en öppen Designa för alla-verkstad. Deltagarna erbjöds få hjälp att lösa ett digitalt “problem” eller att få en webbtjänst, app eller text utvärderad av Begripsams kunniga användartestare, samtliga med egna erfarenheter av kognitiva svårigheter och erfarenhet av att utvärdera digitala tjänster. Samtidigt som de fick både lära sig mer om den nya standarden för kognitiv tillgänglighet och lära sig hur den egna digitala tjänsten fungerar för olika användare.

Sju företag deltog: Arbetsmiljöverket, Bioservo, Digitalist, KTH, Socialstyrelsen, SVT och Vklass.

Workshop med HiQ/Arvsfonden

Den 23 januari hos Begripsam

Användartestare från föreningen Begripsam utvärderade den kognitiva tillgängligheten i ett första förslag för Arvsfondens nya webbplats. Samlade i en stor grupp diskuterade vi koncept och detaljer utifrån deltagarnas egna erfarenheter och expertkunskap.

Workshop med Skatteverket och Försäkringskassan

Den 12 december hos Begripsam

Digikog bjöd in till workshop för att jobba fram en tillgänglig blankett. I två grupper med sex personer i varje grupp diskuterade vi önskvärd form och önskvärt innehåll, med ISO standarden 21801-1 som utgångspunkt. Representanter för Skatteverket, Försäkringskassan, Begripsam och föreningen Begripsam deltog.

Möte expertgruppen Digikog

Den 10 december hos Begripsam

Digikogs expertgrupp bestående av representanter från Dyslexiförbundet, FUB Stockholm, FKS, Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet träffades för ett uppföljningsmöte i projektet.

Utvärdering av tjänsten Hallå Konsument

Den 5 december hos Begripsam

Användartestare från föreningen Begripsam utvärderade den kognitiva tillgängligheten i Konsumentverkets tjänst Hallå Konsument. I två grupper gick vi igenom ett antal konsumentscenarier för att se hur informationen fungerade. Exempelvis att vi köpt en begagnad bil eller har en tvättmaskin som gått sönder och vill veta om garantin gäller.
Representanter från Konsumentverket, Begripsam och föreningen Begripsam deltog.

Utvärdering av tjänsten Oj! Aj! Nej!

Den 22 och 28 november hos Begripsam

Användartestare från föreningen Begripsam utvärderade tillgängligheten i prototypen
Oj! Aj! Nej! – ett digitalt verktyg för klagomålrapportering från enskild person till Göteborgs stad. Oj! Aj! Nej! är en vidareutveckling av Synpunkta.nu som vi har utvärderat vid ett tidigare tillfälle. Funktionsrätt Göteborg står bakom tjänsten.

Vi gjorde utvärderingen kopplad till ISO 21801-1 men med i förväg utvalda frågor som metod.

Workshop med Skatteverket och Försäkringskassan

Den 13 november hos Begripsam

Digikog bjöd in till workshop för att utvärdera Skatteverkets blankett SKV 4302 “Jämkning”. I två grupper med sex personer i varje grupp diskuterade vi både form och innehåll, med ISO standarden 21801-1 som utgångspunkt. Representanter för Skatteverket, Försäkringskassan, Begripsam och föreningen Begripsam deltog.

Medverkan i Digidigs kommunnätverksträff

Den 24 oktober i Carolina Tower, Solna

Stefan Johansson presenterade DigiKog för medlemmar i kommunnätverket Digidig.

Öppen workshop för webbutvecklare, webbdesigner och webbredaktör

Den 22 oktober hos Begripsam

DigiKog bjöd in till en öppen workshop med syfte att

 • ge kunskap om den nya standarden för kognitiv digital tillgänglighet
 • beskriva hur en ska använda standarden
 • forma en process för att fortsätta att implementera standarden.

Deltagarna kom från Kammarkollegiet, Bioservo, Stockholms stad, Liber, Karolinska institutet, Konsumentverket, 1177 Vårdguiden.

Workshop med Skatteverket och Försäkringskassan

Den 16 oktober hos Begripsam

Digikog bjöd in till workshop för att arbeta med fem på förhand utvalda krav i den nya standarden. Representanter för Skatteverket, Försäkringskassan, Begripsam och föreningen Begripsam deltog. Uppgifterna handlade om att diskutera:

 • Varför det är viktigt att kraven är uppfyllda?
 • Vad som händer om de inte är uppfyllda?
 • Om det går att hitta en webbtjänst där man uppfyllt kravet (detta är klart svårare än att hitta någon där man INTE uppfyllt det)?

Workshop med Skatteverket och Försäkringskassan

Den 25 september hos Skatteverket

Digikog bjöd in till workshop för att arbeta med ett antal utvalda krav i den nya standarden. Representanter för Skatteverket, Försäkringskassan, Begripsam och föreningen Begripsam deltog.

Aktivitet vid föreningen Begripsams medlemsträff

Den 22 september

DigiKog deltog i föreningen Begripsams medlemsträff och ledde ett grupparbete om film kopplat till kraven i standarden.
Markus Andréasson från Biancafilm var inbjuden för att introducera deltagarna i filmkunskap.

Möte expertgruppen Digikog

Den 19 september hos Begripsam

Digikogs expertgrupp bestående av representanter från Dyslexiförbundet, FUB Stockholm, FKS, Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet träffades för ett uppstartsmöte i projektet. Projektledare Kerstin Ivarson Ahlstrand berättade om projektet och om förväntningar och önskemål på expertgruppen. Därefter delades deltagarna in i grupper som arbetade med åtta på förhand utvalda krav i den nya standarden utifrån frågorna

 • Är alla krav applicerbara?
 • Notera vad som är bra och vad som kan göras bättre.
 • Kan något användas som ett bra exempel på hur man ska göra för att uppfylla kravet?

Frukostseminarium om Arvsfondsprojekten Rätt från början och DigiKog

Den 18 juni hos Begripsam

Begripsam och Funktionsrätt Sverige bjöd in till frukostseminarium hos Begripsam, Hälsingegatan i Stockholm.

Cirka tjugo personer avnjöt en god frukost och minglade, innan det var dags för de två seminariepunkterna.

Emil Erdtman, doktorand på Certec och Tor Gustafsson, kommunikatör från Funktionsrätt Sverige inledde med att presentera projektet Rätt från början.

Projektet vill

 • stärka kunskapen om universell utformning och skapa strategier och metoder för att arbeta med Universell utformning.
 • bidra till att skapa inkluderande miljöer, tjänster och verksamhet främst inom utbildningsområdet, bostadssektorn och arbetsmarknaden

Kerstin Ivarson Ahlstrand, Michael Wallon och Stefan Johansson berättade sedan om DigiKog, Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster.

Utvärdering av ett internt digitalt system hos Skatteverket

Den 13 juni på Skatteverket

Som en del i DigiKog-projektet deltog medlemmar från föreningen Begripsam i en utvärdering av ett internt digitalt system som Skatteverket använder. Systemet används bland annat för tidrapportering.

Skatteverket hade förberett några testscenarior. Utvärderingen skedde i grupper om två personer för då måste man ”tänka högt”, det vill säga berätta för varandra vad man tycker och tänker och vi har genom åren sett att det ger ett bättre resultat än vid individuella tester.

I rapporten kommer vi att sammanställa vad vi kom fram till utifrån

 • Att vårt perspektiv är att vi börjar i det extrema. Den som har de tuffaste kraven är den som kan lära oss mest om hur något är eller hur det borde vara. Det är genom att förstå den som kommer att ha svårast att använda produkten eller tjänsten som vi kan samla den mest kompletta kravbilden.
 • Krav från den kommande standarden ISO 21801-1 – General Guidelines on Cognitive Accessibility.

Utvärdering av en digital e-handelstjänst

Föreningen Begripsams medlemsträff den 25-26 maj

Anna Hansers Rutäng från företaget Arrtodo som utvecklat e-handelstjänsten Abibo.se. Abibo erbjuder möjligheten att anpassa och beställa böcker så att man kan läsa på sina egna villkor. Nu ville Anna ha vår hjälp att utvärdera tillgängligheten i tjänsten. Vi utvärderade tjänsten utifrån följande aspekter:

 • Vårt perspektiv är att vi börjar i det extrema. Den som har de tuffaste kraven är den som kan lära oss mest om hur något är eller hur det borde vara. Det är genom att förstå den som kommer att ha svårast att använda produkten eller tjänsten som vi kan samla den mest kompletta kravbilden.
 • Kraven i den internationella standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Vi använde ett nytt verktyg som gör automatiska tester.
 • Kraven i den kommande standarden ISO 21801-1 – General Guidelines on Cognitive Accessibility.

Vårt resultat har sammanställts i en rapport.

Utvärdering av Legimus

Föreningen Begripsams medlemsträff den 23 – 24 mars

Tjänsten Legimus, från Myndigheten för tillgängliga medier, ger användaren möjligheten att läsa talböcker och taltidningar. Medlemmarna utvärderat tillgängligheten i Legimus under en medlemsträff,. Ett uppdrag i föreningen Begripsams nya Arvsfondsfinansierade projekt ”DigiKog – Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster”.

Utvärderingen utgick från krav i den kommande ISO-standarden 21801-1 – General Guidelines on Cognitive Accessibility. Vi sammanställer en rapport med resultat och rekommendationer.