Forskare

Forskning är en viktig del av Begripsams arbete. Vi drivs av nyfikenhet och viljan att förändra.

Just nu finansierar vi Mia Larsdotters doktorandstudier. Det gör vi med egna medel och med bidrag från forskningsprogrammet CoDeAc.

Tidigare har vi finansierat Stefan Johanssons doktorandstudier.

Generellt om forskning om tillgänglighet

Generellt handlar forskning om tillgänglighet om att undersöka och utveckla metoder, teknologier och strategier för att göra världen mer tillgänglig för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Denna forskning kan inkludera aspekter av ingenjörsvetenskap, informationsteknologi, arkitektur, hälsovetenskap, pedagogik, psykologi, sociologi och design, bland annat. Målet är att identifiera hinder i samhället och skapa lösningar som gör det möjligt för alla individer att delta fullt ut i alla livets aspekter, oavsett fysiska, kognitiva eller sensoriska begränsningar.

Några centrala områden inom forskningen om tillgänglighet inkluderar:

  • Digital tillgänglighet: Utveckling av webbplatser, programvara och mobila applikationer som är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättningar, inklusive de som använder assistiv teknologi som skärmläsare och alternativa inmatningsenheter.
  • Fysisk tillgänglighet: Design och anpassning av offentliga och privata utrymmen, inklusive byggnader, transporter, och utomhusmiljöer, för att vara tillgängliga för alla, särskilt personer med rörelsehinder eller andra funktionsnedsättningar.
  • Pedagogisk tillgänglighet: Utveckling av undervisningsmetoder, material och lärandemiljöer som stödjer behoven hos studenter med olika lärandestilar och funktionsnedsättningar.
  • Tillgänglig teknik: Forskning kring utveckling av ny assistiv teknik och förbättring av befintlig teknik för att stödja individens oberoende och delaktighet.
  • Policy och lagstiftning om tillgänglighet: Studier som undersöker effekten av lagar och policyer på tillgänglighet, samt utveckling av nya policyförslag för att förbättra tillgängligheten i samhället.
  • Social inkludering och tillgänglighet: Forskning om hur samhället kan minska sociala och psykologiska hinder för personer med funktionsnedsättningar, för att främja jämlikhet och inkludering.

Forskningen om tillgänglighet bidrar till en djupare förståelse för de utmaningar som personer med funktionsnedsättningar möter och utvecklar praktiska lösningar för att adressera dessa utmaningar. Genom att tillämpa forskningsresultaten i praktiken kan samhället arbeta mot att bli mer inkluderande och tillåta alla individer att bidra till och delta i samhällslivet fullt ut.