5. Statistik som en mänsklig rättighet

Avsnitt fem handlar om att statistik har en viktig roll i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Det krävs statistik uppdelad på användbara grupper för att kunna utvärdera hur samhället fungerar.

Avsnittet innehåller fyra delar och allt material är fritt att använda och dela:

 1. Utbildningstexter
 2. En powerpoint:
  Statistik som mänsklig rättighet, ppt Powerpoint, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
 3. Begripsams kommentarer om förslag från SCB om förbättrad datainsamling
 4. Film:

FN-konventionen och behovet av statistik

Artikel 31 i konventionen heter Insamling av statistik och information. Av den framgår att:

 1. Konventionsstaterna åtar sig att insamla ändamålsenlig information, däribland statistik och forskningsrön, som gör det möjligt att utforma och genomföra riktlinjer som ger verkan åt denna konvention.
 2. Information som insamlats i enlighet med denna artikel ska brytas ned på ändamålsenligt sätt och användas till att bidra till att bedöma konventionsstaternas genomförande av sina åtaganden enligt denna konvention och att identifiera och bemöta de hinder som personer med funktionsnedsättning ställs inför vid utövandet av sina rättigheter.
 3. Konventionsstaterna ska ansvara för att sprida statistiken och säkerställa att den är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och andra personer.

Det betyder att det inte räcker med att redovisa "personer med funktionsnedsättning" som en grupp. Denna grupp behöver kunna delas upp så att det går att se hur det går för olika grupper. Uppdelningen kan behöva se olika ut beroende på vad det är som undersöks.

Här kan du läsa FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det funktionshinderspolitiska målet

Den politiska inriktningen i Sverige finns sammanfattade i det så kallade funktionshinderspolitiska målet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det lyder så här:

Med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt:

 • Uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning, i ett samhälle som har mångfald som grund.
 • Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet beaktas.

Strategi för systematisk uppföljning

Regeringen har tagit fram en strategi för uppföljning av det funktionshinderspolitiska målet. Av denna framgår bland annat att:

 • Regeringen gör bedömningen att det finns behov av att kunna följa utvecklingen mot det nationella målet för funktionshinderspolitiken på ett mer systematiskt sätt.
 • Ett säkrare underlag genom förbättrad uppföljning behövs, bland annat för att kunna vidta ändamålsenliga åtgärder, eller inför framtagning av handlingsplaner på olika nivåer inom funktionshindersområdet.
 • Det behövs kompetensöverföring, utveckling av uppföljningssystem och statistik om funktionshinder.

Idag saknas till stora delar den statistik som konventionen och regeringen anser behövs. Det gör att vi inte kan följa upp hur det går för olika grupper.

Du kan läsa mer om uppföljningen i ett pdf-dokument från regeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skuggundersökningar - Begripsams koncept för kompletterande statistik

I avvaktan på att olika aktörer tar sitt ansvar och förbättrar den officiella statistiken kan vi behöva ta fram egen statistik. Begripsam har utvecklat ett koncept som vi kallar skuggundersökningar. Det innebär att vi tar fram statistik där personer med funktionsnedsättningar finns representerade och blir synliga. På det sättet kan vi komplettera den officiella statistiken.

Vi använder detta koncept för våra egna undersökningar om bland annat internetanvändning men har också tillämpat konceptet för undersökningar åt myndigheten Trafikanalys och åt organisationer inom funktionsrättsrörelsen. Om du följer instruktionerna och tipsen i den här onlineutbildningen så kan du sätta upp din egen skuggundersökning. Och om du vill ha hjälp så kan du höra av dig.

Vi har sett att kompletterande statistik kan få genomslag och påvisa olika typer av klyftor i samhället. Genom att kräva att det finns statistik som kan visa hur samhället fungerar för den grupp du representerar kan vi skapa ett tryck på ansvariga aktörer att ta fram användbar statistik.

Att diskutera

Följande frågor kan vara viktiga att diskutera:

 • Vilka är de viktigaste statistiska undersökningarna för våra medlemmar? Har vi koll på dessa och kan de ge oss den information vi behöver?
 • Finns det exempel på situationer där det blivit tydligt att det saknas användbar statistik? Vad fick det för konsekvenser?
 • Vad behöver vi göra för att påverka de aktörer som borde ta fram användbar statistik? Hur har reaktionen varit när vi påtalat brister?
 • Behöver vi genomföra egna skuggundersökningar? Vilka är i så fall de viktigaste områdena att undersöka?